Frågor och svar om berikning av livsmedel

1. Jag planerar import av energidrycker och andra berikade livsmedel. Till vem kan jag vända mig för att få råd?

– På Eviras webbsidor finns en hel del information bl.a. om livsmedelslokaler, hur man lämnar en anmälan om berikade livsmedel och om påskrifterna på förpackningar.
Livsmedelstillsynsmyndigheten (hälsovårdsinspektören) i den egna hemkommunen ger råd till företagare i livsmedelsbranschen och till konsumenterna.
Då man vill lämna en anmälan om ett berikat livsmedel eller förse förpackningar med påskrifter kan man också vid behov vända sig till företag som erbjuder konsulttjänster.

Livsmedelslokaler

Berikning av livsmedel med näringsämnen

2. Krävs tillstånd för berikning av livsmedel?

– Något separat tillstånd krävs inte, men om berikning av ett livsmedel med vitaminer och/eller mineralämnen skall lämnas en anmälan till Evira. 

Evira har övergått till elektroniska tjänster. I de elektroniska tjänsterna kan du lämna en anmälan om utsläppande på marknaden av, ändring av sammansättningen hos och borttagande från marknaden av ett livsmedel som berikats med vitaminer och mineralämnen. Inloggning i tjänsterna sker med Skatteförvaltningens Katso-koder.

Elektroniska tjänster

Livsmedel för särskilda näringsändamål, kosttillskot och berikade livsmedel

3. Vilka vitaminer och mineralämnen får livsmedel berikas med?

- De tillåtna vitaminerna och mineralämnena räknas upp i bilaga I till berikningsförordningen (1925/2006/EG) (bor inberäknat) och de tillåtna vitaminföreningarna och mineralämnena i bilaga III till kommissionens förordning 1170/2009/EG.

Berikade livsmedel får ändå fram till den 19 januari 2014 innehålla också andra vitaminer och mineralämnen och föreningar av sådana förutsatt att ämnet i fråga använts i livsmedel den 19 januari 2007. En annan förutsättning är att det senast den 19 januari 2010 lämnats en anmälan om att ämnet använts till kommissionen och att EFSA inte gett något negativt utlåtande i saken.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0026:0038:SV:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0036:0042:SV:PDF

Tillåtna vitaminer och mineralämnen i berikade livsmedel och källorna till dem

4 . Ett livsmedel har utöver vitaminer berikats med örtextrakt, aminosyror och andra ämnen. Hur kan jag veta om de är tillåtna?

– Någon förteckning över förbjudna eller tillåtna ämnen finns inte förutom för vitaminernas och mineralämnenas och dessas källors del (berikningsförordningen 1925/2006/EG bilaga I och kommissionens förordning 1170/2009 bilaga III). Huvudregeln är att produkten skall vara säker som livsmedel, dess ingredienser skall ha en användningshistoria och ingredienserna får inte göra produkten till ett läkemedel. Det är företaget som skall utreda om dessa villkor uppfylls för produktens del.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0026:0038:SV:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0036:0042:SV:PDF

Nya livsmedel

5. Finns det någon övre gräns för berikning med vitaminer eller mineralämnen? Hur är det för andra ämnen, såsom koffein eller aminosyror?

– Någon nationell lagstiftning om högsta gränsvärden finns inte. Den som tillverkar eller importerar produkten svarar för att produkten är säker med tanke på konsumenten.
Europakommissionen utarbetar som bäst övre gränsvärden för vitaminer och mineralämnen. Det är bäst att följa upp saken på kommissionens webbsidor.

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/vitamins/index_en.htm

6. Måste man lämna en anmälan till Evira om berikning av ett livsmedel med omega-3-fettsyra? Hur är det med berikning med koffein, taurin eller ginseng eller andra örter?

– Nej. Skyldigheten att lämna en anmälan gäller endast vitaminer och mineralämnen.

7. Skall energidrycker eller andra livsmedel berikade med koffein förses med någon varningspåskrift?

– En dryck som innehåller koffein mer än 150 mg/l oavsett källan skall intill namnet förses med påskriften ”Hög koffeinhalt (..mg/100 ml)”. Utöver det skall förpackningen förses med påskriften ”Rekommenderas inte för barn, gravida kvinnor eller personer känsliga för koffein” och man skall också ange högsta intaget per dygn exakt uttryckt, såsom ”Högst två burkar per dygn”.

Kaffe och te behöver ändå inte förses med dessa påskrifter.
Sötsaker, chokladstänger och andra motsvarande produkter som innehåller koffein skall förses med påskriften ”Rekommenderas inte för barn, gravida kvinnor eller personer känsliga för koffein” och man skall också ange högsta intaget per dygn exakt uttryckt, såsom ”Högst en ask per dygn”.

8. Skall det anges i påskrifterna på förpackningen till ett industriellt framställt livsmedel att saltet som använts i produkten är joderat?

– Ja, det skall anges.

9. Får en produkt saluhållas, även om Evira ännu inte sänt något meddelande om att man tagit emot anmälan om berikning?

– Ja. Evira anser att skyldigheten att lämna en anmälan uppfyllts, då anmälan anländer till verket med alla uppgifter och bilagor som krävs.

Evira bedömer inte produktens säkerhet, sammansättningen eller påskrifterna på förpackningen då man tar emot anmälan. Att anmälan tagits emot innebär således inte att Evira skulle ha godkänt att det berikade livsmedlet i fråga följer livsmedelsbestämmelserna.

Evira för in produkten i registret och sänder ett meddelande om att anmälan tagits emot brevledes till den som lämnat anmälan. Anmälan med bilagor sänds till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten och vid behov till tullen för kännedom och tillsyn.

10. Överväger Evira att fastställa en åldersgräns för inköp av energidrycker?

– Evira har inte befogenheter att fastställa någon åldersgräns. På Eviras webbsidor finns en hel del information om energidrycker.