Gemenskapens register över berikning av livsmedel

Kommissionen upprätthåller ett register över tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel. Registret upptar bl.a. följande information:

  • de vitaminer och mineralämnen och föreningar av sådana som får tillsättas i livsmedel
  • de högsta och lägsta mängder av vitaminer och mineralämnen som får tillsättas i livsmedel och till dem hörande villkor. Några högsta mängder har än så länge inte fastställts. Kommissionen kan komma med ett förslag i saken före den 19 januari 2009
  • medlemsstaternas nationella bestämmelser om obligatorisk tillsättning av vitaminer och mineralämnen
  • begränsningarna för tillsättning av vitaminer och mineralämnen
  • de vitaminer och mineralämnen och föreningar av sådana, för vilka dokumentation lämnats till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för utvärdering
  • de ämnen, som är förbjudna, de ämnen, på vilka begränsningar tillämpas och de ämnen, som underställts gemenskapstillsyn

Mer om detta ämne på annat håll på webben:

Gemenskapens register om berikning