Marknadsföringspåståendet ”Gmo-fritt”

Genetiskt modifierade livsmedel och foder regleras av Europeiska gemenskapens förordningar. Principen är att konsumenternas informationsbehov och valmöjlighet skall säkerställas. Det har genomförts med obligatorisk märkningsskyldighet på förpackningarna eller på något annat sätt i samband med saluhållandet. Konsumenten kan lita på att ett livsmedel inte är genetiskt modifierat, om det saknar märkningar om genetisk modifiering.

De obligatoriska märkningarna på livsmedlen motsvarar ändå inte till alla delar konsumenternas informationsbehov och förväntningar. Därför förses livsmedlen med en hel del marknadsföringspåståenden som bygger på frivilliga system utöver de obligatoriska märkningarna som lagstiftningen förutsätter, särskilt marknadsföringspåståenden som beskriver ursprunget och produktionssättet.

Det är inte förbjudet att på förpackningarna till livsmedel använda sådana frivilliga marknadsföringspåståenden, i vilka man till exempel berättar att genteknik inte använts vid framställning av ett livsmedel eller foder eller att en produkt inte innehåller gentekniskt modifierade ingredienser. Märkningen skall ändå alltid vara tydlig och entydig och den får inte vilseleda konsumenten.

För närvarande har i EU inte fastställts några gemensamma kriterier för marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt”, ”djuret har utfodrats med gmo-fritt foder” eller liknande marknadsföringspåståenden. Evira har utarbetat en anvisning om användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” på livsmedel och foder för finländska företagare och tillsynsmyndigheter. Enligt den:

  • kan marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller ett motsvarande marknadsföringspåstående användas om livsmedel som kan innehålla i EU godkända genetiskt modifierade ingredienser (såsom soja, majs eller raps) endast om produkten inte alls innehåller genetiskt modifierat material (halten gm-material 0 % = detektionsgränsen). Också en liten förekomst av gm-material i produkten betraktas som vilseledande. Ett livsmedel får uppges ha endast sådana egenskaper, i fråga om vilka det avviker från andra motsvarande livsmedel.
  • tillåts marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller ett motsvarande marknadsföringspåstående inte alls på livsmedel som innehåller ingredienser, av vilka det inte existerar någon i EU godkänd genetiskt modifierad art (såsom ris, havre, papaja, morot eller blåbär), eftersom det vore vilseledande.
  • kan det frivilliga marknadsföringspåståendet ”producerat utan genteknik”, ”gmo-fritt” eller ett motsvarande marknadsföringspåstående användas om livsmedel av animaliskt ursprung (såsom kött, mjölk, ägg eller odlad fisk) endast i sådana fall, då djuret under hela dess levnadslopp utfodrats med sedvanligt foder.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS