Nya livsmedel

Forskningen och produktutvecklingen inom livsmedelssektorn är intensiv och livsmedelsurvalet förnyas fortlöpande och många nya produkter kommer ut på marknaden. Från länder utanför EU införs till EU-marknaden allt fler exotiska livsmedelsväxter och -djur, som inte tidigare använts för konsumtion inom EU. Allt fler vilda växter har nu också börjat utnyttjas på ett nytt sätt. Nya livsmedel är således som namnet säger nyheter för livsmedelsbruk.

Livsmedlens säkerhet har huvudsakligen byggt på en lång användningshistoria och av de konventionella livsmedlen har inte förutsatts några säkerhetsutredningar innan de tas i användning. Under de senaste årtiondena har läget i detta avseende förändrats. Forskare, lagstiftare och konsumenter började oroa sig över eventuella risker som bl.a. nya livsmedelsingredienser eller exotiska livsmedel kan innebära. Det medförde ett behov att skapa särskilda godkännandeförfaranden för nya livsmedel.

I maj år 1997 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 i kraft. Enligt den skall säkerheten hos sådana livsmedel, som inte tidigare använts för konsumtion inom gemenskapen, säkerställas innan livsmedlen kan godkännas. Denna förordning om nya livsmedel definierar begreppet ”nytt livsmedel” (eng. novel food) på följande sätt: Med nytt livsmedel avses livsmedel eller livsmedelsingredienser, vilka hittills (före maj 1997) inte i någon större utsträckning har använts för konsumtion inom gemenskapen och som hör till följande kategorier:

  • livsmedel eller livsmedelsingredienser med en ny eller avsiktligt förändrad primär struktur på molekylär nivå;
  • livsmedel och livsmedelsingredienser som består av eller har isolerats ur mikroorganismer, svampar eller alger;
  • livsmedel eller livsmedelsingredienser som består av eller har isolerats ur växter samt livsmedelsingredienser isolerade ur djur, med undantag av livsmedel och livsmedelsingredienser som har framställts genom traditionell förökning eller förädling och som tidigare utan risk har använts som livsmedel;
  • livsmedel och livsmedelsingredienser för vilka det tillämpas en produktionsmetod som normalt inte används, när denna metod innebär betydande förändringar av sammansättningen eller strukturen på livsmedlen eller livsmedelsingredienserna vad beträffar deras näringsvärde, ämnesomsättning eller halt av icke önskvärda ämnen.

 

Livsmedel som framställts med hjälp av bland annat nanoteknologi, vilda växter och insekter omfattas likaså av förordningen om nya livsmedel. Mer information om  nanoteknologivilda växter och insekter  finner du på Eviras webbplats.

Endast godkända nya livsmedel får släppas ut på marknaden

Innan nya livsmedel kommer till konsumenternas matbord utvärderas deras säkerhet. Marknadsföringstillstånd förutsätter ett gemensamt beslut av alla EU-länder. Tillståndet beviljas på ansökan och ansökan skall inbegripa en utredning över produktens säkerhet under de förutsättningar som godkänts i gemenskapen. Tillståndet som nytt livsmedel är företagarbundet. Efter att ett visst nytt livsmedel får marknadsföringstillstånd kan s.k. huvudsakligt motsvariga produkter släppas ut på marknaden med ett förenklat anmälningsförfarande.

Kommissionen upprätthåller förteckningar över ansökningar , beslut  och anmälningar  om nya livsmedel.

Godkända nya livsmedel är till exempel vissa livsmedel som innehåller växtsteroler,  juice av frukten Morinda citrifolia (= nonijuice), krill- och algoljor som innehåller rikliga mängder omegafettsyror, frön av växten chia ( Salvia hispanica) och fruktberedningar som tillverkats med hjälp av högtryckspastörisering. Dessa livsmedels säkerhet har bedömts och olika företagare har beviljats tillstånd som nytt livsmedel för dessa livsmedel.

Kommissionen har gett ett negativt beslut i fråga om bland annat växten stevia ( Stevia rebaudiana) och nangainötter ( Canarium indicum). Det är förbjudet att släppa ut dessa produkter på marknaden som livsmedel. Bland annat Cnidium monnieri och sidenticka ( Coriolus versicolor) betraktas också som sådana nya livsmedel, som åtminstone inte ännu beviljats tillstånd och som inte får marknadsföras inom EU:s område.

Evira betraktar det som ett allvarligt fel att släppa ut ett icke godkänt nytt livsmedel på marknaden. Det leder alltid till en utredningsbegäran och vanligen också till att produkten återkallas från marknaden.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER