Ansökningar om nya livsmedel

Innan nya livsmedel når fram till konsumenternas matbord måste deras säkerhet utvärderas. Ett företagarbundet marknadsföringstillstånd (kommissionens beslut) beviljas på ansökan. I ansökan ska ingå en utredning över produktens säkerhet under de förutsättningar som godkänts i gemenskapen.

Kommissionen upprätthåller förteckningar över ansökningar  och beslut om nya livsmedel.

Ansökans innehåll och utvärderingens gång

Kommissionen har gett en separat  rekommendation 97/618/EG om hur ansökningarna ska utarbetas. Vid bedömning av säkerheten koncentrerar man sig på ätliga produkters säkerhet med tanke på människan. För den första säkerhetsbedömningen av ett nytt livsmedel svarar ett medlemsland. Den första bedömningen som medlemslandet gjort kommenteras av experter i de andra medlemsländerna. Den ansvariga staten utarbetar en rapport över den första bedömningen inom 90 dygn och de övriga medlemsländerna har 60 dygn på sig för kommentering. Om grundade invändningar mot ett utsläppande på marknaden framförs, går saken till kommissionen för behandling. Kommissionen konsulterar i så fall Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA. Om inga invändningar mot den första bedömningen framförs, beslutar den ansvariga medlemsstaten om marknadsföring ska tillåtas/förbjudas.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira Finlands kontaktmyndighet

Ansökan om ett nytt livsmedel lämnas till det EU-land, i vilket man först vill marknadsföra produkten. I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket Evira den behöriga myndighet, till vilken ansökningarna lämnas. Den första bedömningen av ansökan i Finland gör nämnden för nya livsmedel som är underställd jord- och skogsbruksministeriet. Medlemmarna i nämnden består av experter på bland annat livsmedelsvetenskaper, näringsfrågor, toxikologi, molekylbiologi, medicin och mikrobiologi.

Det är skäl att utarbeta ansökan med omsorg och kontakta verket innan ansökan lämnas in. Om ansökan är bristfällig eller dokument behöver kompletteras, kan ansökan inte behandlas.

Avgifter

Behandlingen av en ansökan om ett nytt livsmedel är avgiftsbelagd. Evira debiterar enligt JSM:s förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1161/2014)  2.550 € för behandling av en sådan ansökan om ett nytt livsmedel, som avses i förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel. Om ansökan dras tillbaka eller annars förfaller innan saken handlagts, kan Evira som handläggningsavgift debitera hälften av den avgift som annars hade debiterats. Utöver det debiterar nämnden för nya livsmedel enligt JSM:s förordning om JSM:s avgiftsbelagda prestationer (868/2012) 2.700 – 25.000 € för behandling av en ansökan om ett nytt livsmedel allt enligt arbetsbördan (läget 6/2015).