Insekter som livsmedel

Att insekterna är säkra som livsmedel måste säkerställas

Insekterna har potential som en ny råvara för livsmedel, men olika insektarters säkerhet som livsmedel måste först säkerställas. Innan insekter släpps ut på marknaden måste de genomgå en säkerhetsbedömning och få Europeiska kommissionens tillstånd för att kunna saluhållas och marknadsföras. Med det vill man säkerställa att insekterna är säker föda för konsumenterna. Än så länge har inte en enda insekts säkerhet bedömts på det sätt som förordningen om nya livsmedel förutsätter.

Insekternas säkerhet som livsmedel väcker för närvarande en hel del diskussion inom EU. Frågor som diskuterats är bland annat nivån på hygienen inom insektproduktion, potentiella allergier, skadeverkningar av överstora intag och naturliga skadliga eller toxiska ämnen som insekter innehåller. Europeiska kommissionen har bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA om hjälp med att bedöma vad man vet om insekter och insekternas säkerhet som livsmedel och foder. EFSA är klar med sin rapport tidigast hösten 2015.

Än så länge är det förbjudet att använda insekter som livsmedel

För närvarande får hela eller processade insekter inte införas, saluhållas, marknadsföras eller uppfödas som livsmedel innan varje enskild arts användningshistoria i EU kunnat påvisas eller arten beviljats ett tillstånd som nytt livsmedel. Finland följer på samma sätt som de flesta andra EU-länder den tolkningslinje som kommissionen rekommenderat.

Lagstiftningen blandar sig inte i det som en enskild människa äter eller dricker, det gör var och en på eget ansvar.   

Största delen av EU-länderna har hittills förbjudit användning av insekter som livsmedel. Eftersom den nuvarande lagstiftningen är flertydig och som bäst preciseras, förhåller man sig i några länder avvaktande till saken och än så länge har man inte ingripit i försäljningen av insekter. Trots det har man också i dessa länder förbjudit användning av ingredienser som isolerats eller extraherats från insekter (såsom proteinisolat) eller insekter från vilka några delar avlägsnats (såsom ben, vingar, huvud, tarmar) som livsmedel.

Läget i EU, och därmed också i Finland, kan förändras, om någon insektart konstateras ha använts för konsumtion som livsmedel inom EU:s område före år 1997. Då är de inte nya livsmedel och kan då också snabbt finna vägen till européernas matbord. 

Livsmedelslagstiftningen gäller också insekter 

Om insekter till exempel saluhålls, marknadsförs, överlåts eller serveras som livsmedel, omfattas de av samma livsmedelslagstiftning som vilka som helst andra livsmedel. Utöver bland annat EU:s allmänna livsmedelsförordning och hygienlagstiftning omfattas de också av förordningen om nya livsmedel.

Insekter betraktas som nya livsmedel, eftersom inte en enda medlemsstat än så länge kunnat bekräfta att någon insekt eller något livsmedel tillverkat av en insekt använts för konsumtion som livsmedel inom EU:s område före år 1997. Förordningen om nya livsmedel är som sådan i kraft inom hela EU:s område. 

En ny förordning om nya livsmedel som är under beredning kan lätta på godkännandeförfarandet 

I utkastet till förordningen har ordalydelsen preciserats så, att förordningen klart kommer att omfatta också hela insekter. I utkastet har också tagits med ett lättat godkännandeförfarande för livsmedel som traditionellt använts i tredje länder. Även om användning i större utsträckning för konsumtion som livsmedel än så länge inte kunnat påvisas för insekter inom EU:s område, har man i många länder utanför EU långa traditioner av att äta insekter. Vissa insekter kan i framtiden mycket väl höra till denna särskilda kategori och omfattas av ett lättat godkännandeförfarande.

Man har redan kommit långt i beredningen av förslaget till ny förordning om nya livsmedel och om reformeringen av förordningen framskrider på väntat sätt, kan den nya förordningen träda i kraft tidigast mot slutet av år 2015.

Möjligheterna att använda insekter som livsmedel utreds

Europeiska kommissionen arbetar aktivt för att lösa insektfrågorna och bedömer bland annat användningen av insekter för konsumtion som livsmedel i EU. Myndigheterna i EU:s medlemsstater för också fortlöpande diskussion med varandra och kommissionen för att få klarhet i situationen och få till stånd en enhetlig praxis i alla medlemsstater.  

I detta skede kommer Finland inte med några egna tolkningar om användningen av insekter utan följer de linjeringar som gemensamt överenskommits i EU.