Livsmedelstillämpningar

Alla livsmedel innehåller redan i sig nanostora biomolekyler. I diskussioner som hänför sig till nanoteknologi och livsmedel skall tekniskt tillverkade nanopartiklar och nanomaterial särskilt beaktas. Intresset att tillämpa nanoteknologi i livsmedel och livsmedelsförpackningar ökar snabbt och utnyttjandet av nanostora partiklar och material i livsmedel och livsmedelsförpackningar skapar stora förväntningar på livsmedelsutvecklingen. Samtidigt dryftar olika instanser vilka risker teknologin eventuellt medför med tanke på människor, djur och miljön.

Nanoteknologi utnyttjas än så länge i mycket blyg utsträckning i livsmedel och livsmedelsförpackningar. Med hjälp av nanoteknologi kan man bland annat förlänga livsmedlens livslängd, höja produkternas kvalitet och informera konsumenten om produktens kvalitet. Nanoteknologin erbjuder nya tillämpningsmöjligheter till exempel i livsmedelsförpackningar (aktiva livsmedelsförpackningar, smarta förpackningar, antimikrobiska förpackningsmaterial, nanokompositfilmer och -laminat). Potentiella tillämpningsområden är också nanotillsatser, nanokapslingsteknik, nanoemulsioner och nanodispersioner och nanofiltrering inom livsmedelsindustrin.

Livsmedel som innehåller nanokomponenter finns redan på marknaden bland annat i USA och Kina. Enligt EFSA:s utlåtande från år 2009 finns det inga bevis på att produkter tillverkade med nanoteknik skulle finns på marknaden inom Europeiska unionens område, även om utnyttjandet av nanoteknik allmänt ökar i livsmedel- och foderbranschen.