Nanopartiklar

Nanoteknologin utnyttjar nanostora partiklar med en diameter på 1-100 nanometer dvs. s.k. nanopartiklar. En nanometer (nm) är en miljondels millimeter (1 nm = 10 -9 m). De särskilda egenskaperna hos nanopartiklar bygger på deras stora area/massaförhållande och särskilda fysikaliskkemiska egenskaper. I nanoskala är materialets kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper antingen betydligt bättre eller helt annorlunda än hos sedvanliga material. Nanopartiklarna och nanomaterialen kan enligt sina fysikaliskkemiska egenskaper indelas i kolbaserade nanopartiklar, dendrimerer, metallnanopartiklar och nanostora mineraler, nanokompositmaterial och biomolekyler och andra biomaterial.