Säkerheten och riskerna

Utnyttjandet av nanostora partiklar och material i livsmedel och livsmedelsförpackningar skapar stora förväntningar på livsmedelsutvecklingen. Samtidigt dryftar forskarna och myndigheterna eventuella säkerhetsrisker som teknologin medför.

Nanopartiklarna har nya egenskaper som har att göra med den ringa storleken, de fysikaliskkemiska egenskaperna, den kemiska uppbyggnaden och ytkomponenternas strukturaktivitet. Dessa egenskaper utnyttjas i nanoteknologiska tillämpningar, men samtidigt kan hälsorisker hänföra sig just till de egenskaperna.

Nanopartiklar förekommer naturligt i livsmedel. I säkerhetsdiskussionerna som hänför sig till nanoteknologiska tillämpningar borde uppmärksamheten fästas vid eventuella risker som hänför sig till tekniskt framställda nanopartiklar och nanomaterial.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat ett utlåtande om säkerheten hos och säkerhetsvärderingen av tekniskt framställda nanomaterial. Enligt utlåtandet krävs fler undersökningar av säkerheten hos nanotillämpningar i livsmedel. Behovet av forskningsrön är stort, eftersom olika typer av nanomaterial snabbt ökar och det är omöjligt att generalisera nanopartiklarnas skadliga egenskaper.