Utredning av statusen som nytt livsmedel

Hur vet man om en produkt är ett nytt livsmedel? En produkt betraktas inte som ett nytt livsmedel, om den i stor utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen före år 1997, då förordningen om nya livsmedel trädde i kraft. På denna tolkning inverkar inte det att en produkt använts för konsumtion på annat håll i världen.

Heltäckande förteckningar över nya livsmedel eller godtagbara produkter finns inte. Enligt livsmedelslagen (23/2006, 16 §) svarar livsmedelsföretagaren själv för att produkten är säker och följer bestämmelserna om livsmedel. I frågor som gäller nya livsmedel är han också skyldig att utreda och vid behov bevisa användningen för konsumtion i stor utsträckning före år 1997. Särskilt då det rör sig om sådana ingredienser, som inte är så kända använda i livsmedel, ska företagaren säkerställa att de inte betraktas som nya livsmedel. Om produkter inte har någon användningshistoria, betraktas de som nya livsmedel och omfattas således av förordningen om nya livsmedel.

Om livsmedesföretagaren är osäker på om ett livsmedel omfattas av tillämpningsområdet för förordning om nya livsmedel, ska företagaren samråda med den medlemsstat där livsmedlet ska släppas ut på marknaden först. Livsmedelsföretagaren ska till medelmsstaten lämna nödvändiga uppgifter så att medlemsstaten kan fastställa om ett livsmedel omfattas av tillämpningsområdet för förordning om nya livsmedel eller inte. Mer detaljerad vägledning om samrådsförfarandet finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/456. De livsmedel för vilka samråd har gjorts finns listade på kommissionens webbplats.

Ett livsmedels status som nytt livsmedel bildas alltid i samarbete med EU:s experter på nya livsmedel utgående från vad man just då vet och det material som just då finns att få. Dessa tolkningar på gemenskapsnivå har införts i en offentlig  förteckning över nya livsmedel (eng. Novel Food Catalogue) som kommissionen upprätthåller.

Kommissionens förteckning över nya livsmedel är inte komplett. Vid utredning av ett livsmedels status som nytt livsmedel är bland annat de offentliga informationskällorna nedan tillgängliga:

 1. Unionsförteckningen över godkända nya livsmedel  
 2. Nettox
 3. Eviras förteckning över finska vilda växters användning som livsmedel, (pdf)
 4. Handelssvampar.      Handelssvamparna i förteckningen betraktas i princip inte som nya livsmedel. 
 5. Förteckningen BELFRIT (på engelska). I förteckningen har man sammanfört Belgiens, Frankrikes och Italiens förteckningar över växter som är tillåtna eller förbjudna i kosttillskott. 
 6. Italiens förteckning över andra ämnen som är tillåtna i kosttillskott (på italienska). Förteckningen är allmänt godkänd      medlemsstaterna emellan. 
 7. Tysklands förteckningar över växter och växtdelar (på engelska).
 8. Österrikes örteckning över växter som har användningshistoria som te (på tyska, Kapitel B 31). Användning av dessa växter i  produkter av typen te är i regel tillåten.
 9. Danmarks förteckning över växter och växtdelar (på danska).

Även om en produkt använts för konsumtion i något medlemsland i EU, är det skäl för livsmedelsföretagaren att beakta eventuella nationella författningar som begränsar användningen. I något medlemsland kan en produkt till exempel betraktas som ett läkemedel.

Nyttig information särskilt om hur säkra olika växter är kan man finna bland annat i följande källor:

 1. Drogerna i läkemedelsförteckningen (bilaga 2). Drogerna i läkemedelsförteckningen kan användas också i livsmedel, men det är skäl att säkerställa deras status som läkemedel hos Fimea. 
 2. EFSAs Compendium (EFSA Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements) (på engelska). En sammanställning av sådana växter, som har konstaterats innehåll naturliga ämnen som till exempel är toxiska, beroendeframkallande, psykotropa eller på något annat sätt skadliga med tanke på människans hälsa.
 3. Giftinformationscentralens  växtförteckning


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER