Livsmedel avsedda för spädbarn och små barn

Resterna av bekämpningsmedel i barnmat och gränsvärdena för dem regleras av handels- och industriministeriets förordning 1215/2007. Resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar och gränsvärdena för dem regleras av handels- och industriministeriets förordning 1216/2007 tills kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 börjar tillämpas.

Livsmedel avsedda för spädbarn och små barn får inte innehålla sådana bekämpningsmedel som inte får användas i jordbruksprodukter avsedda för framställning av barnmat (bilaga I till förordningen 1215/2007) och de får inte heller innehålla rester av tillåtna växtskyddsmedel i mängder som överskrider gränsvärdet (MRL = maximum residue level).

Strängare gränsvärden för barnmat än för andra livsmedel

Enligt försiktighetsprincipen har för livsmedel avsedda för spädbarn och små barn fastställts stängare gränsvärden än vanligt. Barnmat, modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar får inte innehålla rester av enskilda bekämpningsmedel i halter som överskrider nivån 0,01 mg/kg i en produkt som är avsedd att intas som sådan eller som gjorts konsumtionsfärdig enligt tillverkarens anvisningar. Det är skäl att beakta att det för några bekämpningsmedel eller metaboliter av sådana fastställts specifika, ännu strängare gränsvärden i barnmat, modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar (bilaga II till förordning 1215/2007 och bilaga IX till förordning 1216/2007).

En låg restnivå kan uppnås med hjälp av ett omsorgsfullt val av råvaror. Den som tillverkar, låter tillverka och importerar barnmat ska fästa särskild uppmärksamhet vid egenkontrollen bland annat för råvarornas del. Att produkterna överensstämmer med bestämmelserna kan man säkerställa till exempel med hjälp av certifikat, analyser eller auditering av kontraktsodlarna. Maten avsedd för spädbarn och små barn omfattas av den vanliga myndighetstillsynen och det är således livsmedelstillsynsmyndigheterna som utövar tillsyn över att företagarnas egenkontroll fungerar och att den är tillräcklig. Barnmaten ingår också i det årliga av EU koordinerade programmet för tillsyn över växtskyddsmedlen. I barnmat påträffas mycket sällan rester av växtskyddsmedel.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

  • Handels- och industriministeriets förordning 1215/2007 om resterna av bekämpningsmedel i barnmat. Med förordningen har antagits kommissionens direktiv 2006/125/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn.
  • Handels- och industriministeriets förordning 1216/2007 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Med förordningen har antagits kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG.
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 om komplettering av Europaparlamentets och
    rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn.