Förordningen om rester av bekämpningsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 samordnar och förenklar den europeiska lagstiftningen i fråga om gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester och gör det lättare att upprätthålla en hög nivå på konsumenternas hälsoskydd och varors fria rörlighet. Förordningen ger också ett konsekvent förfarande för fastställandet av gränsvärden för rester inom EU och skapar klarhet i olika myndigheters ansvarsområden och roller. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) svarar för riskvärderingen tillsammans med medlemsstaterna och Europeiska kommissionen för fastställandet av MRL-värden utgående från EFSA:s yttrande.

Växtskyddsmedelspreparaten godkänns fortsättningsvis nationellt. I Finland godkänns växtskyddsmedelspreparaten av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Ett godkännande förutsätter ändå att den verksamma beståndsdelen som använts i växtskyddsmedlet är godkänd i EU. För växten som växtskyddsmedlet kommer att användas på ska också finnas ett gällande i EU fastställt gränsvärde som omfattar resterna som eventuellt kvarstår efter att växtskyddsmedlet använts (MRL, maximum residue level).

I förordningen åläggs medlemsstaterna att upprätta ett av EU koordinerat kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester med vilket man övervakar att gränsvärdena följs. Med hjälp av programmet samlar man också in information med tanke på den riskvärdering som EFSA gör i vilken européernas exponering för rester av växtskyddsmedel utvärderas.

Vad tillsynen över rester beträffar är de väsentliga delarna i förordningen bilagorna I och II-V som fastställer vilka produkter som gränsvärden tillämpas på (bilaga I) och enhetliga MRL-värden för vegetabiliska produkter, animaliska produkter och foder (bilagorna II-V). Bilaga VI har ännu inte publicerats. Bilaga I har ändrats flera gånger. Mer information om författningarna på webbplatsen Lagstiftning.

För alla sådana kombinationer av produkter och verksamma beståndsdelar som man inte kunnat fastställa något säkert MRL-värde för används som gränsvärde utgångsvärdet 0,01 mg/kg.

Produkterna och dessas olika gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har sammanförts i EU:s databas över bekämpningsmedelsrester.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER