Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2010

Förekomsten av rester av växtskyddsmedel i livsmedlen hade år 2010 något minskat jämfört med tidigare år. Sammanlagt analyserades 2121 prover, av vilka 1926 var slumpmässigt tagna prover och 195 uppföljningsprover. Uppföljningsproverna togs av produkter som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna. Den sammanlagda mängden prover var cirka 10 % mindre än året innan.

De vegetabiliska livsmedlen undersöktes med tanke på rester av 295 och de animaliska med tanke på rester av 58 olika växtskyddsmedel. Huvuddelen av proverna var färsk frukt och nötter (41 %), grönsaker (39 %) och spannmål (5 % ). Av proverna var 2 % tagna av animaliska produkter och 13 % av processade livsmedel. 824 prover var tagna av produkter från länder utanför EU dvs. av produkter som härstammar från tredje länder. 312 prover var tagna av inhemska produkter och 768 prover av produkter som härstammade från andra EU-länder. För 22 provers del kunde ursprunget inte utredas. 124 prover (6 %) var tagna av ekologiskt producerade produkter. Sammanlagt 39 prover av produkter avsedda för barn och spädbarn analyserades och 17 av dem var ekologiskt producerade.

För provtagningen svarade kommunala hälsovårdsinspektörer, inspektörer från tullen och inspektörer från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

I tillsynen över rester av växtskyddsmedel beaktas sådana produkter, som är centrala med tanke på kosten. Tillsynen inriktas också utgående från kända restproblem.

Andelen produkter som strider mot bestämmelserna har minskat

Av proverna som togs slumpmässigt innehöll 54 % rester av växtskyddsmedel, vilket är något mindre än under tidigare år. 71 % av frukt- och nötproverna, 39 % av grönsaksproverna och 38 % av spannmålsproverna innehöll rester av växtskyddsmedel. De undersökta proverna av barnmat innehöll inga rester. Av de inhemska produkterna innehöll 28 % rester av växtskyddsmedel, av produkterna som härstammade från andra EU-länder innehöll 60 % sådana rester och av produkterna från tredje länder innehöll 68 % sådana rester. Resthalterna var ändå låga och 97 % de slumpmässigt tagna proverna följde bestämmelserna. Andelen prover som stred mot bestämmelserna sjönk med en procentenhet jämfört med året innan. Andelen prover som strider mot bestämmelserna av alla undersökta prover har sjunkit i jämn takt på senare år, även om tillsynen samtidigt skärpts bl.a. genom att mängden analyserade rester ökats. 80 % av proverna som stred mot bestämmelserna var produkter från tredje länder.

Alla rester av växtskyddsmedel som konstaterades i inhemska produkter låg under gränsvärdet (MRL), men i två prover påträffades små resthalter av sådana ämnen, som i Finland inte får användas för produkterna i fråga. Gränsvärdet överskreds ändå inte heller i dessa prover.

I nio prover (7 %) av ekologiska produkter påträffades rester av växtskyddsmedel. Ett prov av te innehöll rester av växtskyddsmedel i en mängd som överskred gränsvärdet för normal produktion. I ett prov av ekologiskt producerade gojibär påträffades rester av 7 olika ämnen. Alla ekologiska produkter som innehöll rester var importerade livsmedel. I de inhemska ekologiskt producerade produkterna konstaterades inga rester av växtskyddsmedel.

Man påträffade sammanlagt 32 uppföljningsprover (16 %) som stred mot bestämmelserna, vilket är betydligt mindre än året innan: år 2009 var andelen uppföljningsprover som stred mot bestämmelserna 29 %.

Prover som innehöll flera rester

Även om en betydande del av proverna innehöll rester av flera olika växtskyddsmedel samtidigt, följde huvuddelen också av dessa prover bestämmelserna.

För växtskyddsmedel har inte fastställt något sådant gränsvärde, med vilket den sammanräknade mängden av dessa ämnen skulle begränsas. Om de enskilda resterna i en produkt följer bestämmelserna, anses produkten följa bestämmelserna, även om den innehåller flera olika rester samtidigt.

Proverna, i vilka man konstaterade rester av mer än tio olika växtskyddsmedel samtidigt, var tagna av jordgubbar (14 rester), vinblad (13 rester) och ärter (12 rester). Av apelsiner, hallon, vindruvor, koriander och tomat hade tagits prover, i vilka man fann rester av 10 olika ämnen.

Tillsynsåtgärder då produkter som strider mot bestämmelserna påträffas i undersökningarna

Då man i den slumpmässiga provtagningen påträffar en produkt som strider mot bestämmelserna, åläggs innehavaren av varan att stoppa distributionen och saluhållandet av varupartiet. Om överskridelsen medför hälsofara, återkallas produkterna också från handeln. Hälsofaran utvärderas enligt anvisningar från EU-kommissionen. Av följande partier av samma produkt tas uppföljningsprover och partierna försätts i användningsförbud så länge som proverna analyseras. Produkterna som strider mot bestämmelserna bortskaffas. Under vissa förutsättningar kan ett parti också returneras till säljaren eller försättas i sådant skick att det motsvarar bestämmelserna (såsom vädring i avsikt att minska rester av gasningsmedel).

Om man i en ekologisk produkt påträffar rester av sådana ämnen, som inte är tillåtna vid ekologisk produktion, krävs att innehavaren av varan levererar en utredning av produktionssättet från ekokontrollmyndigheten i fråga. Om ingen tillförlitlig utredning erhålls, bestäms att märkningarna om ekologisk produktion tas bort.

Då ett gränsvärde eller MRL (maximum residue level) fastställs för rester av växtskyddsmedel utvärderas hur stor mängd rester som kvarstår i produkten då växtskyddsmedlet används på godkänt sätt. Utöver det utvärderas hur mycket rester produkten kan innehålla utan att de orsakar människan hälsofara. Därefter väljs det mindre av dessa värden som MRL-värde. Att en produkt strider mot bestämmelserna innebär således inte alltid att produkten är farlig med tanke på konsumenten. Under året lämnades 7 varningar inom EU:s system för snabb varning (RASFF) på grund av konstaterade överskridningar av gränsvärdet, vilket är 70 % mindre än året innan (23 varningar år 2009). En varning lämnas endast om man utgående från en riskvärdering kan anta att produkten kan orsaka hälsoskada för någon konsumentkategori. RASFF-varningar lämnades om 0,3 % av de undersökta produkterna.

Livsmedelsföretagarna skall i sin egenkontroll säkerställa att produkterna som levereras till försäljning följer bestämmelserna för resternas del. För odlaren innebär det att växtskyddsmedlens bruksanvisningar noggrant skall följas.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS