Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2011

År 2011 förekom mindre mängder rester av växtskyddsmedel i livsmedlen än under tidigare år. Av de undersökta produkterna 98,7 % följde bestämmelserna.

År 2011 undersöktes sammanlagt 1702 slumpmässigt tagna prover av frukter, grönsaker, spannmål, processade livsmedel, barnmat och animaliska produkter. Antalet prover av ekologiska produkter var 167 stycken. Proverna undersöktes med tanke på rester av sammanlagt 310 olika växtskyddsmedel. Antalet animaliska livsmedel som undersöktes var 40 stycken och de undersöktes med tanke på rester av 47 olika växtskyddsmedel. 268 prover var av inhemska produkter, 762 prover av produkter från andra EU-länder och 654 prover av produkter från länder utanför EU. För 18 produkters del kunde ursprunget inte utredas.

Utöver de slumpmässigt tagna proverna undersöktes 402 uppföljningsprover som togs till undersökning på grund av tidigare förseelser. Av uppföljningsproverna kom 98 % från länder utanför EU och 2 % från EU-länder.

Färre produkter som konstaterades inte följer bestämmelserna

53 % av alla undersökta slumpmässigt tagna prover innehöll rester av växtskyddsmedel. Av frukterna och nötterna innehöll 65 %, av grönsakerna 54 % och av spannmålen 53 % rester av växtskyddsmedel. 15 stycken (9 %) av proverna av ekologiska produkter och 18 stycken (82 %) av proverna av viner innehöll rester. I barnmaten, de animaliska produkterna och de inhemska ekologiska produkterna påträffades inga rester av växtskyddsmedel.

30 % av de inhemska produkterna, 59 % av produkterna från andra EU-länder och 57 % av produkterna från länder utanför EU innehöll rester av växtskyddsmedel.

Av alla slumpmässigt tagna prover överskred sammanlagt 54 prover det tillåtna gränsvärdet (MRL). Ett av dem var ett inhemskt prov av äpple, 15 av dem kom från andra EU-länder, 37 av dem kom från länder utanför EU och för ett provs del var ursprungslandet oklart. Efter att metodens mätosäkerhet beaktats konstaterades 22 prover (1,3 %) strida mot bestämmelserna. Av dem var 14 prover av produkter som producerats i länder utanför EU och 8 prover av produkter från EU-området. Alla undersökta finländska prover, det ovan nämnda äppelprovet inberäknat, följde bestämmelserna, men i tre prover konstaterades rester av sådana ämnen, som i Finland inte får användas för produkterna i fråga.

I de ekologiska produkterna påträffades inga sådana resthalter, som skulle ha överskridit gränsvärdet som fastställts för normal produktion.

Av uppföljningsproverna konstaterades 44 stycken (11 %) strida mot bestämmelserna. Dessa produkter hindrades från att komma ut på marknaden.

Produkterna som stred mot bestämmelserna stoppades i lagren. Om det konstaterades att det kommit ut på marknaden sådana produkter, som utvärderades orsaka en fara med tanke på konsumenten, vidtogs också åtgärder för att återkalla produkterna från marknaden. Vid utvärdering utnyttjades den riskvärderingsmodell PRIMO som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tagit fram. Under året lämnades 3 RASFF-varningar (Rapid Alert System for Food and Feed) på grund av konstaterade överskridningar av gränsvärdet.

Prover som innehåller flera olika rester

Även om merparten av de konstaterade resterna av växtskyddsmedel följde bestämmelserna, innehöll en del av proverna rester av flera olika ämnen samtidigt. Antalet tillåtna aktiva substanser i EU har minskat, men allt fler kombinationspreparat som innehåller flera aktiva substanser har kommit ut på marknaden.

För rester av växtskyddsmedel har inte fastställts något sådant gränsvärde, som skulle begränsa den sammanräknade mängden av dessa ämnen. Om de enskilda resterna i en produkt följer bestämmelserna, anses att produkten följer bestämmelserna, även om den skulle innehålla flera olika rester samtidigt.

Proverna, i vilka man konstaterade rester av över tio olika växtskyddsmedel samtidigt, var tagna av gojibär (13 - 17 rester), vinblad (17 - 27 rester), jordgubbar (10 - 14 rester) och torkad gräslök (19 rester). I ärter som används med sina baljor, hallon, kryddpaprikor och vindruvor påträffades likaså rester av cirka tio olika ämnen.

Konsumenten kan påverka med sina egna val

Konsumenternas totalexponering för rester av växtskyddsmedel har utretts i en i Finland år 2011 färdigställd kumulativ riskvärdering, där exponeringen inte konstaterades orsaka någon hälsoskada på befolkningsnivå. Om konsumenten ändå vill undvika intag av växtskyddsmedel, är det bäst att gynna inhemska och i EU odlade produkter.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS