Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2012

År 2012 undersöktes sammanlagt 2068 slumpmässigt tagna prover av frukt, grönsaker, spannmål, processade livsmedel, barnmat och produkter av animaliskt ursprung. 254 stycken prover av ekologiska produkter undersöktes. Proverna undersöktes med tanke på rester av sammanlagt 310 olika växtskyddsmedel. Antalet animaliska livsmedel som undersöktes var 38 stycken och de undersöktes med tanke på rester av 72 olika växtskyddsmedel. 349 prover var av inhemska produkter, 810 av produkter från andra länder i EU och 838 av produkter från länder utanför EU. För 71 produkters del kunde ursprunget inte utredas.

Utöver de slumpmässigt tagna proverna undersöktes också 175 uppföljningsprover som togs till undersökning på grund av tidigare förseelser. Av uppföljningsproverna kom 94 % från länder utanför EU och 5 % från EU-länder.

Få produkter konstaterades strida mot bestämmelserna

52 % av alla undersökta slumpmässigt tagna prover innehöll rester av växtskyddsmedel. Av frukterna och nötterna innehöll 66 %, av grönsakerna 50 % och av spannmålen 53 % rester av växtskyddsmedel. Av proverna av ekologiska produkter innehåll 20 stycken (8 %) och av proverna av viner 13 stycken (37 %) rester. I barnmaten, i produkterna av animaliskt ursprung och i de inhemska ekologiska produkterna påträffades inga rester av växtskyddsmedel.

23 % av de inhemska produkterna, 59 % av produkterna från andra -länder i EU och 60 % av produkterna från länder utanför EU innehöll rester av växtskyddsmedel.

Av alla slumpmässigt tagna prover överskred sammanlagt 66 prover det tillåtna gränsvärdet (MRL) för rester. Efter att metodens mätosäkerhet beaktats konstaterades 31 prover (1.5 %) strida mot livsmedelsbestämmelserna. Partierna som stred mot bestämmelserna härstammade från 15 olika länder. De undersökta finländska proverna följde bestämmelserna med undantag för ett prov av rova. I tre prover konstaterades också rester av sådana ämnen, som i Finland inte får användas för produkterna i fråga. Om dessa produkter lämnades en anmälan till myndigheterna som utövar tillsyn över användningen av växtskyddsmedel.

Två prover av ekologiska produkter innehöll rester av växtskyddsmedel i en mängd som överskred gränsvärdet som fastställts för sedvanlig produktion och produkterna hindrades från att komma ut på marknaden.

Av uppföljningsproverna konstaterades 19 stycken (11 %) strida mot bestämmelserna. Dessa produkter hindrades från att komma ut på marknaden.

Produkterna som stred mot bestämmelserna stoppades i lagren. Om det konstaterades att det kommit ut på marknaden sådana produkter, som bedömdes orsaka en fara med tanke på konsumenten, vidtogs också åtgärder för att återkalla produkterna från marknaden. Vid bedömning utnyttjades den riskvärderingsmodell PRIMO som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tagit fram. Under året lämnades 3 stycken RASFF-varningar (Rapid Alert System for Food and Feed) på grund av konstaterade överskridningar av gränsvärdet.

Prover som innehöll flera olika rester

Även om merparten av de konstaterade resterna av växtskyddsmedel följde bestämmelserna, innehöll en del av proverna rester av flera olika ämnen samtidigt. Det kan bero på att produkterna behandlats med flera olika ämnen i olika växtstadier eller på att det använts växtskyddsmedelspreparat med flera aktiva substanser. Samtidigt som antalet tillåtna aktiva substanser minskat i EU har allt fler kombinationspreparat som innehåller flera olika aktiva substanser kommit ut på marknaden. Olika växtskyddsmedel kan användas för olika ändamål vid produktion av en och samma produkt, såsom för att bekämpa ogräs och insekter och förhindra att produkterna möglar. Observationen kan delvis bero på att särskilt stora införda partier kan innehålla produkter från flera olika odlare, varvid de olika ämnena som de olika odlarna använt syns i provresultaten.

För rester av växtskyddsmedel har inte fastställts något sådant gränsvärde, som skulle begränsa den sammanräknade mängden av dessa ämnen. Om de enskilda resterna i en produkt följer bestämmelserna, anses produkten följa bestämmelserna, även om den skulle innehålla flera olika rester samtidigt.

Proverna i vilka man konstaterade rester av minst tio olika växtskyddsmedel samtidigt var tagna av timjan (som mest 21 olika rester), purjolök (17 olika rester), jordgubbar (12 olika rester), vindruvor (12 olika rester), tomat (11 olika rester) och te (10 olika rester).

Tillsynsåtgärder

Då en produkt som strider mot bestämmelserna uppdagas i provtagningen, åläggs varuhavaren stoppa distributionen och saluhållandet av partiet i fråga. Om resthalten överskrider det tillåtna gränsvärdet, men den konstateras följa bestämmelserna då metodens mätosäkerhet beaktas, ges företagaren en anmärkning om saken. Av nästa partier av samma produkt tas uppföljningsprover och partierna försätts i användningsförbud för den tid som proverna undersöks. Produkterna som strider mot bestämmelserna bortskaffas. Under vissa förutsättningar kan ett parti också returneras till saluhållaren eller behandlas så att det motsvarar bestämmelserna (såsom luftas så att mängden gasningsmedel minskar).

På tillsynsåtgärderna inverkar också det, om produkten utgör en risk för konsumenterna. Eftersom de tillåtna gränsvärdena fastställs på den nivå som god jordbrukspraxis visar så, att också produkternas säkerhet med tanke på konsumenten säkerställs, innebär en överskridning av MRL inte oundvikligen alltid att produkten skulle orsaka en hälsofara med tanke på konsumenten. Varje produkt som strider mot bestämmelserna bedöms skilt för sig så att den konstaterade resthalten ställs i relation till konsumtionen av produkten så, att de känsligaste befolkningsgrupperna, såsom barn och ungdomar och storkonsumenter av produkterna beaktas. Om den s.k. akuta referensdosen (ARfD) överskrids i riskvärderingen, återkallas livsmedlet från marknaden och om saken lämnas en anmälan till det europeiska systemet för snabb varning (RASFF -Rapid Allert System for Food and Feed).