Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2013

I tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2013 undersöktes sammanlagt 2265 prover. Utöver det slumpmässiga urvalet gjordes vid behov undersökningar som byggde på en misstanke och som vanligen hänförde sig till tilläggsutredningar som gjorts på grund av ett prov som konstaterats strida mot bestämmelserna eller EU:s ”riskproduktförordning” (EG) nr 669/2009. Tillsynen som Evira koordinerade inriktades på inhemska produkter.

Få produkter konstaterades strida mot bestämmelserna

Det tillåtna gränsvärdet för rester (MRL) överskreds i 117 partier, men efter att mätosäkerheten beaktats konstaterades sammanlagt 63 prover (2.8 %) som stred mot bestämmelserna. De inhemska livsmedlen i tillsynen över rester av växtskyddsmedel följde bestämmelserna med undantag för ett prov av rova.Av de införda produkterna visade sig 61 partier (3.2 %) strida mot bestämmelserna.  Mest partier som stred mot bestämmelserna konstaterades i te, örtte, exotiska frukter och bär. Merparten (49 stycken) av dem var livsmedel som producerats utanför EU, medan 12 partier var livsmedel med EU-ursprung.

Tillsynsåtgärder

I fråga om partierna som stred mot bestämmelserna vidtog livsmedelstillsynsmyndigheterna sådana åtgärder som fastställts i lagstiftningen. Distributionen i livsmedelskedjan av alla produkter som stred mot bestämmelserna stoppades och av nästa partier togs uppföljningsprover innan produkterna kom ut på marknaden. Partierna som stred mot bestämmelserna bortskaffades eller returnerades under myndigheternas tillsyn till ursprungslandet. Åtgärder för att återkalla produkterna vidtogs i fråga om sådana på marknaden utkomna partier, som i riskvärderingen konstaterades orsaka en fara med tanke på konsumenterna. Utgående från riskvärderingen lämnades om sju partier som stred mot bestämmelserna en varning till medlemsstaterna via EU:s system för snabb varning (RASFF). De behöriga myndigheterna utövade också tillsyn över tvärvillkoren och användningen av växtskyddsmedlet i de fall som gällde inhemska produkter.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS