Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2014

I tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2014 undersöktes sammanlagt 2383 prover. Provtagningen inom tillsynsprogrammet skedde delvis i form av ett slumpmässigt urval, men man försökte också inrikta den på sådana produkter, för vilka eventuella problem förekommit. Utöver det slumpmässiga urvalet gjorde Tullen vid behov undersökningar som byggde på en misstanke och som vanligen hänförde sig till tilläggsutredningar som gjorts på grund av ett prov som konstaterats strida mot bestämmelserna eller EU:s ”riskproduktförordning” (EG) nr 669/2009. Tillsynen som Evira koordinerade inriktades på inhemska produkter.

Få produkter konstaterades strida mot bestämmelserna

Det tillåtna gränsvärdet för rester (MRL) överskreds i 126 prover, men efter att mätosäkerheten beaktats var proverna som stred mot bestämmelserna 49 stycken. Proverna som enligt livsmedelagen strider mot bestämmelserna var sammanlagt 49 stycken (2.1 %). De inhemska livsmedlen i tillsynen över rester av växtskyddsmedel följde bestämmelserna och inga överskridningar av MRL påträffades. Om ett prov av morot gavs en anmärkning, eftersom halten aklonifen låg så nära MRL-gränsvärdet (resultatet 0.099 mg/kg, MRL är 0.1 mg/kg).  Av proverna som stred mot bestämmelserna var 10 stycken EU-produkter och 39 stycken tredjelandsprodukter. Mest partier som stred mot bestämmelserna konstaterades i te, örtte, exotiska frukter och bär. Merparten (39 stycken) av dem var livsmedel som producerats utanför EU, medan 10 partier var livsmedel med EU-ursprung.

Tillsynsåtgärder

I fråga om partierna som stred mot bestämmelserna vidtog livsmedelstillsynsmyndigheterna sådana åtgärder som fastställts i lagstiftningen. Distributionen i livsmedelskedjan av alla produkter som stred mot bestämmelserna stoppades och av nästa partier togs uppföljningsprover innan produkterna kom ut på marknaden. Partierna som stred mot bestämmelserna bortskaffades eller returnerades under myndigheternas tillsyn till ursprungslandet. Utgående från riskvärderingen lämnades om nio partier som stred mot bestämmelserna en varning till de övriga medlemsstaterna via EU:s system för snabb varning (RASFF). Åtgärder för att återkalla produkterna vidtogs i fråga om sådana på marknaden utkomna partier, som i riskvärderingen konstaterades orsaka en fara med tanke på konsumenterna. De behöriga myndigheterna utövade också vid behov tillsyn över användningen av växtskyddsmedlet och tvärvillkoren i de fall som gällde inhemska produkter.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS