Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2015

Över resterna och användningen av växtskyddsmedel utövas tillsyn i form av ett samarbete myndigheterna emellan. Evira koordinerar planeringen och rapporteringen av det årliga tillsynsprogrammet. Tillsynsprogrammet genomförs i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna (inhemska produkter), Tullen (införda produkter), Helsingfors stads miljöcentral (inhemska grönsaker) och Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården Valvira (alkoholdrycker). Eviras ekokontroll utövar också tillsyn över resterna av växtskyddsmedel i ekologiska produkter (har inrapporterats separat, Rapport över tillsynen över ekologisk produktion 2015). (på finska). 

Få produkter konstaterades strida mot bestämmelserna

I tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2015 undersöktes sammanlagt 2088 prover. Gränsvärdet (MRL) som i lagstiftningen fastställts för växtskyddsmedel överskreds i sammanlagt 55 prover, men om mätosäkerheten beaktas var antalet prover som enligt livsmedelslagen strider mot bestämmelserna 35 stycken (1.7 %). De inhemska livsmedlen följde alla bestämmelserna enligt livsmedelslagen. För de inhemska grönsakernas del påträffades rester av linuron i ett prov av palsternacka och rester av mandipropamid i ett prov av vattenkrasse. Ingendera växtskyddsmedlet får användas för växten i fråga. 52 % av de införda produkterna innehöll rester av växtskyddsmedel. Rester förekom oftast i färsk frukt och färska bär (ca 72 %). Ca 49 % av de färska grönsakerna innehöll rester av växtskyddsmedel. Merparten (27 stycken) av partierna som stred mot bestämmelserna var livsmedel som producerats utanför EU, medan 8 partier var livsmedel med EU-ursprung. 

Tillsynsåtgärder

I fråga om partierna som stred mot bestämmelserna vidtog livsmedelstillsynsmyndigheterna sådana åtgärder som fastställts i lagstiftningen. Distributionen i livsmedelskedjan av alla produkter som stred mot bestämmelserna stoppades och av nästa partier togs uppföljningsprover innan produkterna kom ut på marknaden. Partierna som stred mot bestämmelserna bortskaffades eller returnerades under myndigheternas tillsyn till ursprungslandet. Åtgärder för att återkalla produkterna vidtogs i fråga om sådana på marknaden utkomna partier, som i riskvärderingen  konstaterades orsaka en fara med tanke på konsumenterna (akuta referensdosen, ARfD, överskreds). Utgående från riskvärderingen lämnades en varning om partierna som stred mot bestämmelserna till de övriga medlemsstaterna via EU:s system för snabb varning (RASFF). De behöriga myndigheterna utövade också vid behov tillsyn över användningen av växtskyddsmedlet och tvärvillkoren i de fall som gällde inhemska produkter. 

Oiva-rasultaten

Utöver tillsynsprogrammet som Evira koordinerar utförde de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna sammanlagt 25 kontroller som hänför sig till växtskyddsmedel inom ramen för systemet Oiva (Oiva-rad 17.12). I systemet Oiva har objekten där tillsyn över växtskyddsmedel utövas valts ut riskbaserat utgående från relevansen och omfattningen. I Oiva-kontrollerna gavs 24 vitsord A och ett vitsord B. 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS