Tillsynen över rester av växtskyddsmedel - Tvärrvillkoren

Tvärvillkoren är grundläggande krav som följer EU:s gemensamma jordbrukspolitik och att tvärvillkoren följs är ett villkor för de flesta stöden till jordbrukarna. Tillsyn över tvärvillkoren utövas som en del av det årliga programmet för tillsyn över resterna av växtskyddsmedel.

Stridigheter mot bestämmelserna som gäller rester av växtskyddsmedel inkluderas i tillsynen över tvärvillkoren via ett s.k. breddande. Om stridigheter mot bestämmelserna konstateras i resterna av växtskyddsmedel i ett inhemskt livsmedelsprov, utövar inspektörer på NTM-centralerna vid behov tillsyn över användningen av växtskyddsmedel på gårdarna. Syftet med tillsynen är att säkerställa att växtskyddsmedlen använts korrekt på gården och att livsmedlen av animaliskt ursprung följer bestämmelserna. På gårdar som ansökts om jordbruksstöd breddas tillsynen ännu vid behov till tillsyn över tvärvillkoren i användningen av växtskyddsmedel.

Endast godkända växtskyddsmedel får användas

Såväl på växter som är avsedda som livsmedel som på växter som är avsedda som foder får användas endast sådana växtskyddsmedel som godkänts för sitt användningsändamål i Finland. Godkända växtskyddsmedel och dessas användningsändamål finns upptagna i en växtskyddsmedelsförteckning som Säkerhets- och kemikalieverket upprätthåller (http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Kemikalierbiocidervaxtskyddsmedel/Vaxtskyddsmedel/). Då växtskyddsmedel används på korrekt sätt och karenstiderna följs innan produkterna släpps ut på marknaden överskrider resterna som användningen medfört inte gränsvärdena.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER