Märkningar på fisk

EG-författningarna (Rf 104/2000/EG och Kf 2065/2001/EG) förutsätter nedan nämnda märkningar då fiskeri- och vattenbruksprodukter saluhålls till slutkonsumenten. Märkningsskyldigheten gäller saluhållen färsk eller kyld fisk, fiskfiléer, skaldjur och blötdjur jämte torkad, saltad, rökt och halstrad fisk, fiskfiléer, skaldjur och blötdjur. Märkningsskyldigheten gäller på motsvarande sätt också andra i havet levande ryggradslösa djur än skaldjur och blötdjur. Den gäller också mjöl, pulver och pellets tillverkade av fisk, skaldjur, blötdjur och andra ryggradslösa djur. Märkningsskyldigheten gäller däremot inte fiskberedningar eller fiskingredienser i fiskberedningar.

Artens handelsbeteckning
Medlemsstaterna skall fastställa en förteckning över de tillåtna handelsbeteckningar som skall godkännas för produkter inom deras område. I Finland har de tillåtna handelsbeteckningarna fastställts med jord- och skogsbruksministeriets förordning 597/2008. Om man villa saluhålla sådana produkter, som inte är upptagna i förordningen, skall företagaren lämna en anmälan om detta till ministeriet, som kan fastställa en temporär handelsbeteckning för saluhållandet av produkten. Det är inte obligatoriskt att uppge det vetenskapliga namnet för slutkonsumenten.

Produktionsmetoden
skall märkas ut med något av följande alternativ

• fisk fångad i havet: ”…fiskad…”
• fisk fångad i sötvatten: ”…fiskad i sötvatten…”
• fisk från vattenbruk: ”…odlad…”

Fångstzonen
anges på följande sätt:

• för fisk fångad i havet skall anges någon av de fångstzoner som nämnts i bilagan till förordning (EG) nr 2065/2001: Nordvästatlanten, Nordostatlanten (Östersjön undantagen), Östersjön, Västra mellersta Atlanten, Östra mellersta Atlanten, Sydvästra Atlanten, Sydöstra Atlanten, Medelhavet, Svarta havet, Indiska oceanen, Stilla havet, Antarktis.
• för fisk fångad i sötvatten anges ursprungslandet
• för vattenbruksprodukter anges det odlingsland, där produktens slutliga utveckling skett.

Om fångstzonen kan också användas ett noggrannare omnämnande under förutsättning att informationen är riktig och inte vilseleder konsumenten.

Handelsbeteckningen, produktionsmetoden och fångstzonen skall vara tillgängliga i alla stadier av saluhållandet. Dessa uppgifter skall märkas ut på etiketten, förpackningen eller den kommersiella följehandlingen, som också kan vara en faktura. I stadierna som föregår försäljningen till slutkonsumenten skall utöver handelsbeteckningen också anges artens vetenskapliga namn.

Förpackade fiskeriprodukter och vattenbruksprodukter skall dessutom förses med de märkningar, som förordningen om förpackningspåskrifter (HIMf 1084/2004) förutsätter.

Om informationen till konsumenterna ingår stadganden också i Rf 1224/2009/EG (förordningen om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs) och i förordningen om tillämpningsföreskrifter för denna (Kf 404/2011). Det har ändå inte stadgats att livsmedelstillsynsmyndigheterna skall utöva tillsyn över dessa bestämmelser. Enligt lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) tillfaller övervakningen av att bestämmelserna som gäller tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitiken iakttas närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna), med undantag för informationen till konsumenterna som regleras av förordningarna 104/2000/EG och 2065/2001/EG. Också i livsmedelslagen sägs att endast övervakningen av den information till konsumenterna som avses i dessa förordningar tillfaller livsmedelstillsynsmyndigheterna.

Den nationella författningen (JSMf om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011) förutsätter att fångst- eller upptagningsdagen för färsk fisk tydligt anges i samband med försäljningen. Såsom de andra nationella bestämmelserna om märkningar, kan inte heller detta krav tillämpas på sådan fisk, som lagligen har saluförts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet eller i en EFTA-stat som är part i EES-fördraget. Det föreligger ändå inte några hinder för det att en livsmedelsföretagare också i dessa fall frivilligt anger fångst- eller upptagningsdagen. Administrativa tvångsmedel kan ändå riktas endast mot sådan färsk fisk, som härstammar från Finland eller som kommit till handeln direkt från ett tredje land (livsmedel som kommer från tredje länder via en medlemsstat i EU får EU-status).

På de nationella kraven skall tillämpas förordning 764/2008 om ömsesidigt erkännande. Syftet med förordningen är att förhindra hinder för den fria rörligheten för varor som nationella tekniska bestämmelser medför. Som en sådan teknisk bestämmelse kan anses till exempel det nationella kravet om märkning av livsmedel, såsom skyldigheten att ange fångst- eller upptagningsdagen för fisk. Om en tillsynsmyndighet ändå bestämmer sig för administrativa tvångsmedel då man kräver att fångst-/upptagningsdagen anges för annan fisk än inhemsk fisk eller fisk som kommit direkt från tredje länder, skall en sådan anmälan till kommissionen, som avses i artikel 6 i förordning 764/2008, lämnas om beslutet att kräva att fångstdagen anges.

Tilläggsmärkningar på fiskar av familjen Gempylidae (Kf (EG) nr 1020/2008 om ändring av bilaga III till EPRf (EG) nr 853/2004)
EFSA antog år 2004 ett yttrande om främmande ämnen i livsmedelskedjan med avseende på gifter i fiskeriprodukter härrörande från familjen Gempylidae, där det visas att fiskeriprodukter från den familjen, särskilt Ruvettus pretiosus och Lepidocybium flavobrunneum kan orsaka problem i matsmältningsorganen. I Finlands förteckning över handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter är den enda fiskarten av familjen Gempylidae arten Lepidocybium flavobrunneum, som på svenska heter escolar. Arten Ruvettus pretiosus dvs. ruvett eller oljefisk ingår inte i den finska förteckningen och får därför inte saluhållas här.

I ovan nämnda EFSA:s yttrande hänvisas till ett fall, där 20 av 44 personer som ätit escolar erhöll symptom; 80% av dem fettdiarré, 50% tarmkramper, 35% huvudvärk och 25% kräkningar. Escolar innehåller ca 20% fett och huvuddelen av fettet består av osmältbara vaxestrar. Dessa fiskar innehåller likaså rikliga mängder histidin och därför föreligger också risk för histaminförgiftning.

Escolar får släppas ut på marknaden endast förpackad. Det gäller färsk, tillredd, kyld och förädlad fisk. Förpackningen skall vara märkt med information om tillredningsmetoderna och de gastrointestinala skadeverkningarna (tarmproblem). Evira förutsätter följande märkning på förpackningar till escolar: ” Eftersom escolar innehåller rikliga mängder osmältbart fett vars intag kan medföra tarmsymptom (bl.a. fettdiarré), skall den tillagas så, att största delen av fettet försvinner ur fisken (t.ex. genom grillning). Fett från fisken får inte användas för tillredning av sås.”

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER