Förpackat vatten

Med förpackat vatten avses i förordningen naturligt mineralvatten, källvatten och hushållsvatten som är avsett att överlåtas till konsumenter eller storhushåll förpackat i flaska eller behållare. I förordningen ingår stadganden om egenskaperna, behandlingen och märkningen av förpackat vatten och med förordningen genomförs direktiven 2009/54/EG och 2003/40/EG.

Utsläppande på marknaden av naturligt mineralvatten förutsätter att behörig myndighet i medlemsstaten i fråga erkänner vattnet som utvunnits ur marken i denna medlemsstat som naturligt mineralvatten. I Finland är denna myndighet Evira.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackat vatten

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100166

EPR Dir 2009/54/EG om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (Omarbetning)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0045:0058:SV:PDF

K Dir 2003/40/EG om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:126:0034:0039:SV:PDF