Detaljhandeln

I detaljhandeln gäller samma kvalitetskrav för produkterna som på hela EU:s inre marknad. Produkterna och deras märkningar ska motsvara handelsnormerna. Produktpartierna ska också vid behov kunna spåras, vilket gör det extra viktigt att produkterna är märkta med uppgifter om ursprungsland och förpackare.

Produkternas överensstämmelse med kraven samt produkternas märkningar övervakas genom stickprov i marknadskontrollen. Den som innehar varan är skyldig att korrigera i övervakningen observerade fel i produkternas kvalitet, klassificering eller märkning så att de motsvarar kraven.

Enligt kommissionens genomförandeförordning ska också detaljhandlarna höra till registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Tills vidare ålägger Livsmedelssäkerhetsverket dock inte aktörerna att registrera sig.