Förpackare

Företag som förpackar frukt och grönsaker som omfattas av handelsnormerna är som innehavare av varorna ansvariga för de produkter som de förpackar. Förpackaren ansvarar för frukternas och grönsakernas kvalitet samt att de är korrekt och behörigen märkta. Förpackarna ska följa de produktspecifika kvalitets- och märkningskraven vid sortering, klassificering och märkning av produkterna. I packeriet lönar det sig att genom stickprov försäkra sig om att färdigpackade partier av frukt och grönsaker som ska levereras har märkningar som är korrekta och att kvaliteten stämmer överens med märkningarna.

Företag som förpackar frukter och grönsaker ska höra till registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Man ansöker om att bli införd i registret genom att sända en ansökan till den lokala NTM-centralen.