Import och export

Partier av produkter som omfattas av handelsnormerna för frukt och grönsaker och som importeras från länder utanför EU ska motsvara kraven i normerna. Tullen svarar för importkontrollen. Vid införseln av produkterna i landet ska de uppfylla kvalitets- och märkningskraven. Produkterna ska vara av sådan kvalitet att de anländer till bestämmelseorten i tillfredsställande skick.

På EU:s inre marknad övervakas produkterna genom stickprover i marknadskontrollen.

När produktpartier som omfattas av handelsnormerna för frukt och grönsaker exporteras till tredje land ska produkter som omfattas av de produktspecifika handelsnormerna vara kvalitetsklassificerade och märkta i enlighet med kraven. Produktpartier som omfattas av de produktspecifika handelsnormerna och är avsedda för export kontrolleras och för produkter som omfattas av de produktspecifika handelsnormerna och godkänts för export beviljas intyg om överensstämmelse.

Frukt- och grönsaksprodukter som ska exporteras till tredje länder ska också ha sundhetscertifikat.

För import och export av produkter som omfattas av handelsnormerna för frukt och grönsaker krävs att aktören hör till växtskydds- och kvalitetskontrollregistret.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS