Köparen har rätt att veta jordgubbarnas ursprung

Ursprungsmärkningar på livsmedel görs för att köparen ska få tillräckliga och korrekta uppgifter om sina inköp. Ursprungslandet för färska grönsaker och frukter ska alltid anges. Detta hjälper till att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos livsmedel. Det lönar sig för konsumenten att köpa jordgubbar endast på ett sådant försäljningsställe där jordgubbarnas ursprungsland är tydligt märkt på en försäljningsskylt eller på askarna eller lådorna.  

Jordgubbsförpackningarna ska förses med tydliga märkningar om ursprungslandet, förpackaren och kvalitetsklassen. Syftet med märkningskraven och följehandlingarna är att uppgiften om bärens ursprung förmedlas oförändrad ända till konsumenten. Varje köpare, försäljare och förmedlare som är med i försäljnings- och förmedlingskedjan ansvarar för att korrekta uppgifter förmedlas. 

Försäljningsställe med öppna askar bör ha skylt

Som uppgift om ursprungslandet räcker inte att en finsk flagga ställs fram på försäljningsbordet, utan namnet på ursprungslandet ska skrivas ut i sin helhet. När man köper jordgubbar som är färdigt förpackade i askar lönar det sig att försäkra sig om att försäljningsstället där öppna askar säljs har försetts med en skylt som anger jordgubbarnas ursprungsland och kvalitetsklass. Ursprungslandet och kvalitetsklassen för jordgubbar som säljs i lösvikt ska också anges på en skylt.

Askar med lock ska förses med märkningar 

Om jordgubbarna är förpackade i askar tillslutna med lock ska förpackningarna vara försedda med uppgifter om ursprungslandet, förpackaren och kvalitetsklassen. En konsument som köper större mängder bör försäkra sig om att förpackningslådorna är försedda med tydliga uppgifter om bärens ursprungsland och kvalitetsklass samt förpackarens namn och adress. Av märkningarna ska också framgå hur mycket bär en förpackning innehåller (t.ex. 500 g, 2 kg eller 5 kg). 

Köp kvalitet 

Jordgubbar säljs vanligen som bär av klass I. För att uppfylla kraven för klass I ska jordgubbarna vara av god kvalitet och de får inte vara jordiga. Alla jordgubbar som säljs ska vara färska, hela och rena. Skämda, ruttna, mögliga eller jordiga jordgubbar tillåts inte ens i klass II. 

Jordgubbar behåller sin kvalitet bättre om de redan på odlingsplatsen plockas direkt i de askar som de kommer att säljas i än om de hälls ut på försäljningsbordet och sedan skopas upp i en plastpåse till kunden. För att undvika eventuellt missbruk rekommenderar Evira att man undviker att hälla ut bären på försäljningsbordet och gynnar försäljning direkt ur förpackningarna. 

Så här försäkrar du dig bäst om jordgubbarnas ursprung 

Det lönar sig för konsumenten att före köpbeslutet försäkra sig om att försäljningsställets innehavares namn och kontaktuppgifter är tydligt synliga på försäljningsstället. Bärförsäljaren ska veta vem som har förpackat de jordgubbar som han eller hon säljer. Jordgubbar som odlats i Finland förpackas redan på gården direkt i försäljningslådor, vilket betyder att förpackaren i allmänhet är den samma som odlaren och adressuppgifterna på förpackningen uppger var bären är odlade. 

Om man vill vara helt säker på att man köper finska jordgubbar lönar det sig att köpa dem av en bekant odlare. Vid direktförsäljning eller självplockning uppstår sällan oklarheter kring bärens ursprung. Kontaktuppgifter till direktförsäljningsgårdar hittar man på internet med sökorden ”direktförsäljning + jordgubbar". 

Försäljare som har ett försäljningsställe på torget året runt följer i allmänhet noggrant märkningskraven och kräver korrekta förpackningsmärkningar av sina leverantörer. 

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över försäljarna på torgen och andra platser med utomhusförsäljning samt uppgifter som anges om produkterna. Tillsyn över grönsakers ursprungsmärkningar och kvalitet utövas av Eviras och ELY-centralernas inspektörer.