Saluhållande av matpotatis

Kvalitetsklassen I eller II märks inte längre ut på förpackningarna till matpotatis, men i övrigt förblir påskrifterna på förpackningarna till potatis oförändrade. Gamla förpackningar får ändå användas fram till 1.7.2014. Vid iordningsställande av matpotatis för handeln rekommenderas att man framöver följer FN:s ekonomiska kommissions potatisstandard (länk i spalten till höger).

Vår nationella förordning om matpotatis (690/2006) upphävdes 1.7.2012, men för ändring av märkningarna och påskrifterna på förpackningarna gavs en övergångstid fram till 1.7.2014. I och med upphävandet slopas kravet att klassificera matpotatisen i klasserna I och II. Eftersom grunderna för klassificeringen av potatisen slopades, är det vilseledande att saluhålla potatis med påståenden om kvalitetsklassen.

Framöver är det en sak mellan handeln och producenten att överenskomma om klassen på den potatis som handeln vill köpa. I den internationella standarden fastställs vad minimikraven innebär.

Matpotatis som säljs till konsumenten skall fortsättningsvis vara tjänlig som livsmedel och uppfylla minimikraven. Potatispartierna skall också framöver iordningsställas för handeln och det är således fortsättningsvis nödvändigt att sortera potatisen och ta bort potatis som inte är säljbar.

Matpotatisen skall vara sortren, frisk, hel och fast och den får inte ha främmande lukt eller smak. Potatis som är otjänlig som matpotatis är till exempel så grönaktig potatis att det gröna inte försvinner vid skalning eller köldskadad potatis.

Matpotatisens sort skall alltid anges.

Märkningar på förpackad matpotatis

På förpackad matpotatis skall utöver sorten också märkas ut förpackningsdatumet och förvaringsanvisningar eller minsta hållbarhetstiden. I övrigt skall följas författningarna om förpackningspåskrifter på livsmedel, som förutsätter att också förpackarens eller säljarens namn och adress, mängden innehåll och ursprungslandet anges, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten.

Märkningar om oförpackad matpotatis

På en skylt intill importerad potatis som saluhålls oförpackad skall ges information om ursprungslandet. Ursprungslandet för matpotatis och tidig potatis skall anges, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten. Det innebär att ursprungslandet för utländsk potatis skall anges. För tydlighetens skull är det ändå bra att alltid ange ursprungslandet för såväl utländsk som finländsk potatis.

De kommunala hälsovårdsinspektörerna svarar för den lokala tillsynen över saluhållen matpotatis. Regionförvaltningsverket RFV styr tillsynen inom sitt område och Evira på riksnivå. Konsumentens val underlättas till exempel med hjälp av butikernas frivilliga färgklassificering. Fast potatis märks med grön, mjölig potatis med röd och allroundpotatis med gul färg. Var och en av oss kan också själv påverka potatisens kvalitet genom att ge köpmannen respons och kräva mer information om olika sorters användningsändamål.

 

 

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser