Svampställen

Svampställen

Flera olika faktorer inverkar på svamparnas tillväxt och svampskördens storlek och sammansättning, och det är omöjligt att göra upp en exakt tidtabell för plockningen eller en skördeprognos. Varje svampart ställer sina egna krav på vädret, i synnerhet då det gäller värme och fuktighet. Alla svampar producerar kanske inte fruktkroppar varje år.

Under goda förhållanden växer det svampar nästan överallt i skogarna. Växtplatserna varierar också under vegetationsperioden: ett exempel är de första stenmurklorna som dyker upp på varma, öppna platser och först senare växer de i skuggiga grandungar. Skördesäsongen för de flesta av våra matsvampar infaller under sensommaren och i början av hösten. I södra Finland är skördesäsongen lång, och senhöstens svampar kan man hitta ännu i december.

Efter en regnfattig sommar hittas de bästa svampställena inte i moskogar utan vid kärrkanter, i ödemarksskogar, på tallmossar, på platser med källvatten och på norrsluttningar. Under riktigt torra höstar lönar det sig att söka till och med på dikesbottnarna.

Det växer också svampar närmare hemmen: i trädgårdar, parker, på gräsmattor, längs vägar, i beteshagar och på åkrar. Skörden är i allmänhet inte jämförbar med den i skogarna, men lokalt och vid vissa tidpunkter kan den vara stor. Det är inte lämpligt att plocka svampar utan tillstånd på andras tomter eller i bostädernas omedelbara närhet i allmänhet.

Svampplockaren har skäl att minnas att nästan alla ätliga svamparter bildar flerårigt mycel. Det lönar sig därför att återvända till bra svampställen då man är på svamputflykt.

Matsvampar ska inte plockas överallt. Svampar som växer i närheten av förorenande industrianläggningar, mitt i städerna och längs livligt trafikerade vägar är det bäst att lämna kvar. Plockarna ska iaktta karenstider för slybekämpningsmedel och medel för bekämpning av skadegörare, man får inte plocka svamp och bär på dessa områden under den angivna tiden.

Beroende på hur tät skogen är, terränghinder och trafiktäthet, får man plocka svamp först på 50-100 meters avstånd från en motorväg eller motortrafikled. Stora mängder bly, kvicksilver och kadmium har uppmätts i svampar som har plockats i den omedelbara närheten av en väg, inom 5-10 meter från körbanans kant. Halterna har i vissa fall flera gånger överskridit de säkerhetsgränser som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO).