Egenkontroll över kosttillskott

Den egenkontroll som avses i livsmedelslagen ålägger livsmedelsföretagaren att ha tillräcklig och riktig information om de kosttillskott han producerar, tillverkar, importerar, exporterar, förpackar, saluhåller, serverar eller överlåter som livsmedel. Produkten skall vara säker och den får inte vilseleda konsumenten.

I egenkontrollen över kosttillskott borde säkerställas åtminstone att:

Sammansättning:

  • råvarornas och de färdiga kosttillskottens mikrobiologiska kvalitet är god
  • kosttillskott och råvaror till sådana inte innehåller främmande ämnen (miljögifter, tungmetaller, mögeltoxiner etc.) i sådana mängder som överskrider gränsvärdena
  • i kosttillskotten använts endast sådana vitaminer och/eller mineralämnen som tillåtits i kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 och att de använts i form av tillåtna kemiska föreningar
  • råvarorna inte innehåller hormoner eller dopningsämnen
  • tillåtna tillsatser används endast i tillåtna mängder
  • lägga märka till känsligare konsumentgrupper med sammansättning (till exempel med kosttillskott för barn) 

Nya livsmedel 
Kosttillskottet innehåller inte nya livsmedelsingredienser som inte godkänts i EU. Med nya livsmedel avses produkter som inte i någon större utsträckning använts som människoföda inom EU före maj 1997. Nya livsmedel regleras av förordning (EG) 258/97.

Läkemedel – kosttillskott
kosttillskottet inte innehåller sådana läkemedel som avses i 3 § läkemedelslagen 395/87. Om ett kosttillskott innehåller sådana ämnen som finns upptagna i läkemedelsförteckningen eller stora doser vitaminer och/eller mineralämnen, är det bäst att be Säkerhets- och utvecklingscentret för Läkemedelsområdet Fimea (tidigare Läkemedelsverket) om en klassificering.

Ekologisk produktion
kosttillskotten, om de saluhålls som ekologiska produkter (ekologisk, bio, eko etc.), uppfyller kraven i förordningen om ekologisk produktion och att de är märkta med tillsynsmyndighetens identifikation och att varuleverantören omfattas av ekokontrollen

Genmodifiering
Genmodifierade arter som använts vid tillverkning av livsmedlet eller beståndsdelar som tillverkats av sådana har angivits i påskrifterna på förpackningen och spårbarheten har säkerställts (förordningarna (EG) 1829/2003 och (EG) 1830/2003).

Bestrålning
en eventuell bestrålning av torkade kryddörter, kryddor och kryddväxter har angivits i påskrifterna på förpackningen så som bestämmelserna förutsätter (Obs. Det är inte tillåtet att bestråla andra ingredienser; Handels- och industriministeriets förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning 852/2000).

Påskrifterna på förpackningen:

  • gjorts på finska och svenska
  • är lätta att läsa och upptäcka
  • motsvarar sammansättningen
  • behövliga begränsningar i användningen och varningar märkts ut


Marknadsföring
marknadsföringen följer bestämmelserna (bl.a. att på förpackningen eller i annan marknadsföring inte används medicinska påståenden och att påståendena om produkten är sanningsenliga). Utöver det att kraven som utgör en förutsättning för framförande av påståenden i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel beaktats i marknadsföringen och att en ansökan om tillstånd för de påståenden som används vid marknadsföring lämnats. Efter att kommissionen publicerat förteckningen över godkända funktionella hälsopåståenden (beräknas till slutet av 2011), kan endast godkända påståenden användas. Nya påståenden kan användas endast genom att man lämnar in en ansökan om att påståendena godkänns. För påståenden som hänvisar till reducerad sjukdomsrisk finns ingen övergångstid. För påståenden som hänvisar till barns utveckling och hälsa har man varit tvungen att ansöka om tillstånd redan i januari 2008 och övergångstiden för användning av sådana påverkas av datumet för det beslut som hänför sig till dem. Mer information finns på Eviras webbsidor om närings- och hälsopåståenden.

Spårbarhet
livsmedelsföretagaren vet och för bok över varifrån råvarorna till ett kosttillskott/kosttillskottet köpts och till vilka kosttillskottet sålts (spårbarhetskravet som avses i EU:s allmänna livsmedelsförordning 178/2002)

Tillbakadragningar och skadeverkansanmälningar
Planen för egenkontroll inkluderar åtgärder för eventuella tillbakadragningar från marknaden och skadeverkansanmälningar.

Anmälan om ändringar
kosttillskottsanmälan som lämnats till Livsmedelssäkerhetsverket är uppdaterad. En ny anmälan skall lämnas då en produkts sammansättning ändras eller ett kosttillskott försvinner från marknaden.

Att produkterna följer bestämmelserna kan i egenkontrollen följas upp bl.a. med intyg från råvaruleverantörerna, kontroller och/eller egenkontrollprover och analyser.

Planen för egenkontroll regleras av livsmedelslagen (23/2006, 19-20 §). Egenkontrollskyldigheten och utarbetandet av en plan för egenkontrollen gäller med vissa undantag samtliga livsmedelsföretagare allt från importörer till tillverkare och marknadsförare. Den lokala livsmedelsmyndigheten utövar tillsyn över att säkerställandet av att kosttillskotten följer bestämmelserna i alla produktionsstadier tillräckligt noggrant beskrivs i planen för egenkontroll och att planen verkställs i praktiken.


Nyttiga länkar


Eviras webbsidor www.evira.fi , Europakommissionens webbsidor www.europa.eu och webbsidor av Säkerhets- och utvecklingscentret för Läkemedelsområdet www.fimea.fi

Kosttillskott
www.evira.fi  – På svenska – Livsmedel – Tillverkning och försäljning
Direkt länk https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/livsmedelskategorier/kosttillskott/ . På sidorna finns bl.a. Handbok om kosttillskott https://www.evira.fi/sv/om-evira/publikationer/livsmedel/guider/ och annan nyttig information om bl.a. lagstiftningen, tillsynen och hur en anmälan lämnas

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm  Food and Feed Safety – Labelling and nutrition – food supplements
Direkt länk: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm

www.fimea.fi (Säkerhets- och utvecklingscentret för Läkemedelsområdet) – Aktörer i läkem.branchen – Klassificering
Direkt länk: http://www.fimea.fi/web/sv/overvakning/klassificering

Nya livsmedel
www.evira.fi – På svenska – Livsmedel – Tillverkning och försäljning
Direkt länk: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/livsmedelskategorier/nya-livsmedel/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm – Food and Feed Safety – Novel Food
Direkt länk: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm . På sidorna finns bl.a. en förteckning över nya livsmedel (engl. Novel Food Catalogue), där vegetabiliska eller animaliska produkter eller andra ingredienser är klassificerade utgående från känd information om deras användningshistoria http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm

Ekologiska livsmedel
www.evira.fi – På svenska – Evira – Sakenheter
Direkt länk: https://www.evira.fi/sv/gemensamma/ekologisk-produktion/

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm - Policy areas – Organic Farming
Direkt länk: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en

Genetiskt modifierade livsmedel
www.evira.fi – På svenska – Evira – Sakenheter
Direkt länk:
https://www.evira.fi/sv/gemensamma/genetiskt-modifierade-produkter/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm - Biotechnology - Gm Food and Feed
Direkt länk: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm 

Bestrålning
www.evira.fi – På svenska – Livsmedel – Information om livsmedel – Hantering och förvaring
Direkt länk: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/hantering-och-forvaring2/sailyvyyden-parantaminen/bestralning-av-livsmedel/ 

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm – Food and Feed Safety – Biological Safety – Irradiation
Direkt länk: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm

Påskrifter på förpackningar
www.evira.fi – På svenska – Livsmedel – Tillverkning och försäljning
Direkt länk: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/information-som-skall-ges-om-livsmedel/paskrifter-pa-forpackningar/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm – Food and Feed Safety – Labelling and nutrition – Food labelling
Direct link: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

Närings- och hälsopåståenden
www.evira.fi – På svenska – Livsmedel – Tillverkning och försäljning
Direkt länk: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/information-som-skall-ges-om-livsmedel/narings--och-halsopastaenden/

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm – Food and Feed Safety – Labelling and nutrition – Health and nutrition claims
Direkt länk: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Anvisningar om tillbakadragande
www.evira.fi – På svenska – Livsmedel – Tillverkning och försäljning
Direkt länk: https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/tillsyn/aterkallelser/