Korv

HIM:s beslut om sammansättningen hos och påskrifter för korv (139/1996) upphävdes genom JSM:s förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012). Förordningen trädde i kraft 1.7.2012. Övergångstiden för förordningen har förlängts fram till den 1 juli 2014 med JSM:s förordning (308/2013).

I den nya nationella förordningen (JSMf 264/2012) lämnades kraven som gällt sammansättningen hos korv och korv av klass A bort. Samtidigt lämnades också definitionen ”andra ingredienser som är jämförbara med kött” bort som onödig. Den genomsnittliga fetthalten i korven skall anges på alla korvar. Till övriga delar förblir informationen som skall ges om korv så gott som oförändrad.

Märkningar och påskrifter som förpackningar till korv skall vara försedda med

  • Den väsentliga råvaran i korv är traditionellt kött och av märkningskravet som gäller understrykandet av en beståndsdel följer att mängden kött som använts i korven, ”kötthalten”, skall anges i viktprocent av det färdiga livsmedlet
  • I fråga om kött, mekaniskt urbenat kött och organ etc. skall också djurarten anges.
  • Ingredienserna som använts i korven anges med sina egna namn i ingrediensförteckningen.
  • Om den väsentliga beståndsdelen i korven, köttet, ersätts med någon annan ingrediens, skall detta anges i samband med produktens namn, såsom blodkorv, grynkorv etc.
  • Fetthalten i korven skall anges i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller angiven på det sätt som särskilt bestäms om näringsvärdesdeklaration.
  • Bruksanvisningar, t.ex. om korven säljs rå, skall anges på det sätt som avses i lagstiftningen om förpackningspåskrifter.
  • Salthalten i korven och vid behov en påskrift om att korven är kraftigt saltad skall fortsättningsvis anges på det sätt som avses i den nationella lagstiftningen om förpackningspåskrifter (HIMf om förpackningspåskrifter för livsmedel 1084/2004, § 24 och § 25).

Etablerade benämningar på korv, såsom hållbar korv, uppskärningskorv och matkorv får fortsättningsvis användas förutsatt att benämningarna inte vilseleder konsumenten.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER