Anmälan om att ett livsmedel för särskilda näringsändamål släpps ut på marknaden

Från och med 20.7.2016 ska en anmälan lämnas endast om följande livsmedel avsedda för särskilda grupper:

  1. Modersmjölksersättningar
  2. Livsmedel för speciella medicinska ändamål som tillverkats i Finland eller införts till Finland från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tidigare inte saluhållits i något annat EU-land

 

Då en ovan nämnd produkt för första gången släpps ut på den finska marknaden, ska tillverkaren eller importören lämna en anmälan om det till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Om nya märkningar på förpackningen till produkten eller små ändringar i produktens recept behöver inte lämnas någon ny anmälan.

Anmälan lämnas fritt formulerad och till anmälan ska bifogas en modell på märkningarna på förpackningen. Evira bekräftar med ett brev att man tagit emot anmälan. Evira bedömer ändå inte om produkten till sin sammansättning eller i fråga om märkningarna på förpackningen är laglig. Enligt livsmedelslagen svarar livsmedelsföretagaren för att en produkt följer bestämmelserna. 

Om produkten senare släpps ut på marknaden i någon annan stat inom det ekonomiska samarbetsområdet, ska tillverkaren eller importören förse den behöriga myndigheten i denna stat med samma information och en uppgift om att den första anmälan har mottagits.
 
Om en modersmjölksersättning första gången kommit ut på marknaden i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och en anmälan då lämnats till den behöriga myndigheten i landet i fråga, ska information om att denna första anmälan mottagits och information om innehållet i anmälan levereras till Evira då produkten kommer ut på den finska marknaden. Till anmälan bifogas en mottagningsanmälan från myndigheten i det land, där produkten första gången kommit ut på marknaden i EU.

 

En del av livsmedlen som tidigare betraktades som livsmedel för särskilda näringsändamål regleras sedan 20.7.2016 av annan lagstiftning. Vid behov ska om dem lämnas en anmälan till Evira om att ett berikat livsmedel släpps ut på marknaden eller en anmälan om kosttillskott.

 

Avgifter

För mottagandet av anmälan om en modersmjölksersättning eller ett livsmedel för speciella medicinska ändamål uppbärs en sådan avgift som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer).