Anmälan om att ett livsmedel för särskilda näringsändamål släpps ut på marknaden

Om följande livsmedel för särskilda näringsändamål ska lämnas en anmälan:

 1. Modersmjölksersättningar
 2. Laktosfattiga och laktosfria mjölkberedningar (såsom mjölk, surmjölk, grädde, yoghurt, fil, kvarg, glass)
 3. Glutenfria livsmedel som tagits fram särskilt för en glutenfri kost
 4. Livsmedel för speciella medicinska ändamål som tillverkats i Finland eller införts till Finland från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tidigare inte saluhållits i något annat EU-land
 5. Mycket energifattiga bantningspreparat (ENED, VLCD måltids- och kostersättningar)
 6. Mjölkdrycker avsedda för små barn

Då ett ovan nämnt livsmedel för särskilda näringsändamål första gången släpps ut på den finska marknaden ska tillverkaren eller importören lämna en anmälan om det till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Om nya märkningar på förpackningen till produkten eller små ändringar i produktens recept behöver inte lämnas någon ny anmälan.

Anmälan lämnas på en separat anmälningsblankett och till blanketten ska bifogas en modell på märkningarna på förpackningen. Evira bekräftar med ett brev att man mottagit anmälan om livsmedlet för särskilda näringsändamål. Evira bedömer ändå inte om produkten till sin sammansättning eller i fråga om märkningarna på förpackningen är laglig. Enligt livsmedelslagen svarar livsmedelsföretagaren för att produkten följer förordningen om livsmedel för särskilda näringsändamål och andra bestämmelser om livsmedel. 

Om produkten senare släpps ut på marknaden i någon annan stat inom det ekonomiska samarbetsområdet, ska tillverkaren eller importören förse den behöriga myndigheten i denna stat med samma information och en uppgift om att den första anmälan har mottagits.
 
Om ett livsmedel för särskilda näringsändamål första gången kommit ut på marknaden i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och en anmälan då lämnats till den behöriga myndigheten i landet i fråga, ska information om att anmälan mottagits och information om innehållet i anmälan levereras till Evira då produkten kommer ut på den finska marknaden. Då används den ovan nämnda anmälningsblanketten och till den bifogas en mottagningsanmälan från myndigheten i det land, där produkten första gången kommit ut på marknaden i EU.

Om övriga livsmedel för särskilda näringsändamål behöver inte lämnas någon anmälan. Sådana är bl.a.:

 1. Tillskottsnäringar
 2. Barnmat
 3. Energifattiga bantningspreparat (LCD måltids- och kostersättningar)
 4. Livsmedel för speciella medicinska ändamål som funnits på marknaden i något annat EU-land innan de kom ut på den finska marknaden
 5. Livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för idrottare

Om dessa livsmedel för särskilda näringsändamål behöver inte heller lämnas några andra anmälningar till Evira om utsläppandet på marknaden (anmälan om kosttillskott, anmälan om utsläppande av ett berikat livsmedel på marknaden).

Avvikande från tidigare praxis betraktas livsmedel som berikats med fytostanoler och fytosteroler som berikade livsmedel och inte längre som livsmedel för särskilda näringsändamål. Om ett livsmedel utöver fytostanoler eller fytosteroler också berikats med vitaminer eller mineralämnen, ska en anmälan om utsläppande av ett berikat livsmedel lämnas då det släpps ut på marknaden. 

Avgifter

För mottagandet av en anmälan om livsmedel för särskilda näringsändamål uppbärs en sådan avgift som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverket avgiftsbelagda prestationer).

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS