Bantningspreparat

Energifattiga preparat avsedda för bantning är:

1) bantningspreparat

  • kostersättningar (ersätter hela dagsransonen)
  • måltidsersättningar (ersätter en eller flera måltider)

 

2) andra dietiska produkter avsedda för bantning

  • VLCD-preparat (mycket energifattiga preparat, very low calorie diet)

Bantningspreparat

Bantningspreparat är dietiska produkter som utvecklats speciellt med tanke på energibegränsade dieter för viktminskning och som, när de används i enlighet med tillverkarens anvisningar, kan ersätta hela dagsransonen eller en del av den.

Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat 904/1997 uppställer krav på preparatens sammansättning, förpackning och påskrifterna på förpackningen. Beslutet bygger på kommissionens direktiv om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning (96/8/EG).

Bantningspreparat kan säljas under benämningen komplett kostersättning för viktkontroll eller måltidsersättning för viktkontroll. Som benämningen säger är kostersättningen avsedd att ersätta hela dagsransonen och måltidsersättningen en eller flera måltider. Andra än kostersättningar eller måltidsersättningar kan inte marknadsföras som bantningspreparat.. Som källor till vitaminer, mineralämnen, aminosyror och andra näringsämnen får användas endast sådana kemiska föreningar, som nämnts i kommisionens förordning (EG) nr 954/2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål.

Bantingspreparat får hållas till salu, om de uppfyller kraven som uppställts i HIM:s beslut 904/1997. På förpackningen skall till exempel finnas en tillredningsanvisning, ett omnämnande om vikten av ett tillräckligt dagligt vätskeintag och en näringsvärdesdeklaration. Påskrifterna på förpackningar med, reklamen för eller saluföringen av bantningspreparat får inte innehålla några antydningar om den hastighet med vilken viktminskningen sker eller den viktförlust som sker.

Eftersom bantningspreparaten ingår i kategorin dietiska produkter, för vilka särskilda författningar meddelats, behöver inte lämnas en anmälan till myndigheten om att de släpps ut på marknaden.

Andra dietiska produkter avsedda för bantning

VLCD-preparat (Very Low Calorie Diet)

VLCD-preparat är dietiska produkter avsedda för en mycket energifattig kost som i Finland klassificeras som livsmedel. Preparaten har en mycket låg energihalt, 450-800 kcal/dygnsdos.

För VLCD-preparat finns ingen egen speciallagstiftning på nationell nivå eller gemenskapsnivå. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 121/2010 ställer delvis vissa krav på deras sammansättning, påskrifterna på förpackningen och utsläppandet på marknaden.

FAO:s och WHO:s gemensamma standardiseringsorganisation Codex Alimentarius publicerade år 1995 en standard om VLCD-preparat (Codex Stan 203-1995). Efter år 1995 har standardens värden eller värdenas tillräcklighet inte omvärderats. En arbetsgrupp bestående av experter på näringsfrågor under Nordiska Rådet har också publicerat en rapport över bantningspreparat, i vilken man kommer med rekommendationer till krav på VLCD-produkter (Dietetic Foods proposed Nordic Guidelines for Assessment and Regulation (TemaNord 1994:580).

Den största svagheten med Codex standard för närvarande är de minimikrav som standarden uppställer för halten vitaminer och mineralämnen. De uppräknade värdena för vitaminer och mineralämnen är rätt låga och om minimikraven i standarden följs, skulle preparatet inte lämpa sig som enda näringskälla på lång sikt. Bland annat Danmark har gett egna rekommendationer om minimi- och maximihalterna vitaminer och mineralämnen i VLCD-preparat som är högre än i Codex standard.

Som källor till vitaminer, mineralämnen, aminosyror och andra näringsämnen får användas endast sådana kemiska föreningar, som nämnts i kommisionens förordning (EG) nr 954/2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål.

Påskrifterna på förpackningar med, reklamen för eller saluföringen av VLCD-preparat får inte innehålla några antydningar om den hastighet med vilken viktminskningen sker eller den viktförlust som sker.

Eftersom det inte finns någon speciallagstiftning för VLCD-preparat, skall tillverkaren eller importören som ämnar släppa ut ett VLCD-preparat på marknaden lämna en anmälan om dietisk produkt till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat, inom vilkens område preparatet första gången släpps ut på marknaden. I Finland lämnas anmälan till Evira. Till anmälan bifogas en modell över de påskrifter som man tänker förse förpackningen med.

Om preparatet senare släpps ut på marknaden i en annan medlemsstat inom det ekonomiska området, skall tillverkaren eller importören lämna samma information till den behöriga myndigheten i denna stat och också information om när den första anmälan mottagits.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER