Frågor och svar om barnmat

1. Kan modersmjölksersättning exponera för främmande ämnen?

För främmande ämnen har i lagstiftningen fastställts mycket små gränsvärden. Om alla främmande ämnen har än så länge ändå inte funnits tillräckligt med information för framtagning av lagstiftning. Vid processning av vegetabiliska oljor och vissa andra livsmedel kan till exempel uppkomma ett skadligt främmande ämne. Därför anser Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA att modersmjölksersättning kan exponera för sådana främmande ämnen.

 För närvarande föreligger inga skäl att komma med särskilda rekommendationer i avsikt att begränsa användningen av livsmedel.

Sådana främmande ämnen som uppkommer vid processning av livsmedel är till exempel glycidylfettsyraestrar (GE), 3-monoklorpropandiol (3-MCPD) och 2-monoklorpropandiol (2-MCPD) och fettsyraestrar av dessa.  Sådana ämnen uppkommer särskilt vid upphettning av vegetabiliska oljor i hög temperatur (över 200° C).

De högsta halterna föreningar har konstaterats i palmolja och palmfett. Klart mindre halter har konstaterats också i andra vegetabiliska oljor och fetter.

Av dessa ämnen är glycidyl carcinogent och genotoxiskt och skadar med andra ord arvsmassan. De övriga föreningarna skadar främst njurarna och testiklarna.

Skadliga främmande ämnen kan också hamna i modersmjölksersättning. Hos spädbarn som enbart använder modersmjölksersättning kan exponeringen för glycidylfettsyraestrar vara tio gånger större än den säkra exponeringsnivån.

De viktigaste intagskällorna hos barn över tre år var margariner och bakverk.

Enligt näringsrekommendationerna för barn som Statens näringsdelegation publicerade i maj 2016 räcker modersmjölken som enda näring under de sex första levnadsmånaderna för de flesta barn som är vid normal vikt. Om amning inte är möjligt, används modersmjölksersättning enligt rådgivningsbyråns anvisningar för att säkerställa att babyn får tillräckligt med näringsämnen.

För andra än spädbarn är den bästa metoden att undvika skadliga ämnen som livsmedlen eventuellt innehåller en mångsidig, varierad och måttlig kost. Den tryggar ett tillräckligt intag av oumbärliga näringsämnen och gör också maten mer säker.

År 2016 har EFSA publicerat en utvärdering av ämnena som uppkommer vid processning av livsmedel

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a

Den svenska livsmedelsmyndigheten Livsmedelsverket offentliggjorde 23.1.2013 ett undersökningsresultat över halterna av vissa tungmetaller och mineralämnen i livsmedel avsedda för barn. I undersökningen undersöktes modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar, gröt, välling, ris-, havre- och sojadrycker och livsmedel avsedda för sjuka barn. Halterna tungmetaller överskred inte de givna gränsvärdena. En mångsidig kost är det bästa sättet att undvika eventuella skadeverkningar av ämnen som livsmedlen innehåller.

2. Varför innehåller produkter tungmetaller? 

Arsenik och kadmium förekommer av naturen i marken och kan så ackumuleras i växterna. Gödselfabrikat kan också innehålla kadmium som kan överföras till odlingsväxterna. Bly förekommer i luften, marken och vattnet av naturen, men också i egenskap av ett miljögift. Tungmetaller förekommer sålunda ofta i de råvaror som livsmedlen framställs av. För halterna tungmetaller i livsmedel har fastställts gränsvärden i lagen för att exponeringen skall hålla sig på en trygg nivå.

3. Mitt barn har druckit en risdryck dagligen i flera års tid. Borde jag vara oroad?
Är det nu bäst att sluta använda drycken? 
Du behöver inte alls oroa dig. Det är ändå bra att säkerställa att barnets kost är mångsidig. Unga barn är till följd av sin låga vikt känsligare för tungmetallernas skadeverkningar. Därför borde barn under 6 år i regel välja andra drycker än risbaserade drycker. Om risdrycken ingår i barnets kost på grund av allergi, är det bäst att du diskuterar saken med en läkare och/eller dietist innan du gör några ändringar i kosten.

4. Mitt barn är allergiskt och kan inte äta gröt och välling gjord på sedvanlig spannmål. Vad kan ja ge barnet i stället för risbaserade produkter?

Innan du gör några ändringar i barnets kost är det bäst att du diskuterar saken med en läkare eller en dietist. Man behöver inte helt undvika risbaserad gröt och välling, men det är bra att också ta med andra alternativ, om det bara är möjligt inom ramarna för allergidieten. Majsbaserad gröt och välling är ett alternativ.

5. Kan mitt barn äta vanligt ris?

Ditt barn kan äta vanligt ris. Det är ändå viktigt att sätta samman barnets kost enligt rådgivningens anvisningar på ett så mångsidigt sätt, att den innehåller mat från olika födoämneskategorier (bl.a. grönsaker, bär och frukt-, spannmåls- och mjölkprodukter, kött och fisk jämte matfetter). Så kan man minska risken för ett överstort intag av skadliga ämnen.

6. Är det bättre att äta hemlagad gröt eller välling? 

Man kan äta såväl hemlagad som industriell gröt och välling. Spannmål kan innehålla små mängder skadliga ämnen och därför är det bäst att variera spannmålsslagen.

7. Är det någon skillnad mellan ekologiska produkter och vanliga produkter?

Nej. Tungmetaller förekommer i såväl ekologiska produkter som vanliga produkter.

8. Varför förbjuder ni inte sådana produkter, som innehåller skadliga ämnen såsom tungmetaller?
Tungmetallerna kan inte helt elimineras ur kosten, eftersom sådana förekommer till exempel i marken och så tas upp av växterna. För halterna tungmetaller i livsmedel har fastställts gränsvärden för att exponeringen skall hålla sig på en trygg nivå.

9. Följer företagen i sin egenkontroll regelbundet upp mineralämnes- och tungmetallhalterna i produkterna? 
Ja. Uppföljningen av produkternas sammansättning utgör en del av företagarnas egenkontroll. Livsmedelsföretag har skyldighet att se till att en produkt man tillverkar, låter tillverka eller importerar är säker och att produkten i övrigt följer lagstiftningen. De kommunala hälsovårdsinspektörerna övervakar att företagen vinnlägger sig om denna skyldighet.

10. Är undersökningsresultaten som svenska Livsmedelsverket 23.1.2013 offentliggjorde ny information? 

Ja och nej. Saken kom första gången upp för två år sedan och allt sedan dess har förts en aktiv diskussion med barnmatstillverkarna om en sänkning av halterna. Den färska undersökningen gav mer information om halterna föreningar i olika produkter och resultaten överensstämmer långt med de resultat som tidigare erhållits i Finland. Diskussion om gränsvärdena förs också i Europeiska kommissionen.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS