Frågor och svar om livsmedel för särskilda näringsändamål

Dietiska produkter

1. Krävs det tillstånd för marknadsföring av dietiska produkter i Finland?

– Marknadsföring av bantningspreparat kräver i regel inget tillstånd.

Om det rör sig om en s.k. VLCD-produkt (Very Low Calorie Diet, s.k. lågkaloridiet eller mycket energisnål diet) som för första gången släpps ut på EU-marknaden, skall tillverkaren eller importören till produkten ändå lämna en anmälan om dietisk produkt till Evira. För bantningspreparat som marknadsförs som kost- eller måltidsersättning behöver däremot inte lämnas någon anmälan om dietisk produkt.

Om det rör sig om ett bantningspreparat som saluhålls i form av piller, kompretter eller någon annan motsvarande form, skall en anmälan om kosttillskott lämnas då produkten släpps ut på marknaden.

https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/livsmedel/livsmedel-for-sarskilda-naringsandamal-kosttillskot-och-berikade-livsmedel/

2. Vad är det för skillnad mellan en kostersättning, måltidsersättning och VLCD-produkt?

– Med en kostersättning kan man ersätta hela dagens kost och med en måltidsersättning en eller flera måltider. VLCD-produkter (very low calorie diet) är dietiska produkter avsedda för en mycket energisnål diet med en mycket låg energihalt, 450–800 kcal/dygnsdos.

3. Vilken lag reglerar bantningspreparat?

– Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat 904/1997 ställer krav på kost- och måltidsersättningars sammansättning, förpackning och förpackningspåskrifter. Beslutet bygger på Europakommissionens direktiv 96/8/EG. Om sammansättningen hos VLCD-produkter finns än så länge inga detaljerade författningar.

Som källor till vitaminer, mineralämnen, aminosyror och andra näringsämnen som tillsätts i bantningspreparat får användas endast sådana kemiska föreningar, som nämnts i bilaga 3 och 4 till handels- och industriministeriets förordning om diteiska produkter 662/2000.

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1997/19970904

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0008:SV:HTML

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2000/20000662  

4. Vilka påskrifter skall bantningspreparat förses med utöver de vanliga påskrifterna?

– Kost- och måltidsersättningar skall vid behov förses med en tillredningsanvisning och ett omnämnande om att det är viktigt att anvisningen följs, ett omnämnande om eventuella laxativa verkningar och ett omnämnande om hur viktigt ett tillräckligt dagligt vätskeintag är.

Kostersättningar skall utöver det förses med ett omnämnande om att preparatet ger tillräckliga mängder av de nödvändiga näringsämnen som behövs under dagen och ett omnämnande om att preparatet inte får användas längre än i tre veckor utan övervakning av en sakkunnig inom hälsovården.
Måltidsersättningar skall också förses med ett omnämnande om att preparatet lämpar sig för det avsedda ändamålet endast som en del av en energisnål kost och att andra livsmedel utgör en oumbärlig del av denna kost.

5. Jag var på en hemmabjudning, där bantningspreparat marknadsfördes. Enligt personen som demonstrerade produkten och också enligt broschyren går man ned 10 kg under en två veckor lång kur. Är det möjligt?

– Inte för varje människa. Hur snabbt och hur mycket man går ned i vikt påverkas av många individuella faktorer som hänför sig till energiintaget och energiförbrukningen, såsom mängden energi i den mat och dryck man intar, basalmetabolismen, den fysiska aktiviteten, arbetets natur och mängden smygmotion. Därför kan ett enskilt livsmedel avsett för bantning inte åstadkomma samma bantningsresultat hos varje individ under samma tid.

Sådan marknadsföring betraktas som vilseledande och är numera också förbjuden enligt lagen. Däremot kan man berätta att bantningspreparatet påverkar viktkontrollen och aptiten, minskar hungerkänslan och ökar mättnadskänslan, om de villkor som uppställts i förordningen (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden uppfylls.

Sportpreparat

1. Är det tryggt att använda s.k. proteintillskott avsedda för idrottare?

– De flesta proteintillskott består av proteiner som härstammar från mjölk eller soja och utgående från den allmänna sammansättningen torde de inte vara skadliga med tanke på hälsan.

För sportpreparatens liksom också andra livsmedels säkerhet svarar produktens tillverkare eller importör. I sportpreparat får användas endast tillåtna tillsatser, främmande ämnen får inte finnas i mängder som överskrider gränsvärdena och såväl den mikrobiologiska kvaliteten som annan kvalitet skall följa bestämmelserna.

2. Utövas det tillsyn över sportpreparat som säljs på gym?

– Tillsynen över kosttillskott och dietiska produkter som säljs på gym utgör en del av den normala livsmedelstillsynen, som i Finland utövas av de kommunala hälsovårdsinspektörerna. Tillsyn över importerade livsmedel utövar också Tullen.

Eviras föregångare Livsmedelsverket verkställde åren 2004–2005 ett riksomfattande gymtillsynsprojekt, i vilket man undersökte påskrifterna på förpackningarna till sammanlagt över hundra preparat som saluhölls på gym. En del av preparaten analyserads i avsikt att utreda sammansättningen.

Kuntosaliprojektin pilotin tulostaulukko (pdf) (på finska) 

3. Har hormonhalterna i sportpreparat som säljs på gym undersökts?

– Se svaret ovan. I gymtillsynsprojektet som verkställdes åren 2004–2005 konstaterades inga tecken på förbjudna dopingämnen i preparaten som saluhölls på gym.

4. Krävs det tillstånd för marknadsföring av sportpreparat i Finland?

– I regel krävs inget tillstånd, men om det rör sig om ett s.k. kostillskott, skall företaget som tillverkar eller importerar tillskottet lämna en anmälan om kosttillskott till Evira innan man släpper ut produkten på marknaden. Sportpreparaten som klassificeras som kosttillskott är till exempel piller, kapslar eller örtextrakt.

För sportpreparat som betraktas som dietiska produkter (såsom stänger, drycker) behöver däremot inte lämnas någon anmälan till Evira.

Det är också möjligt att det i sportpreparat används sådana beståndsdelar, som kan klassificeras som s.k. nya livsmedel. Nya livsmedel behöver ett tillstånd innan de släpps ut på marknaden. Det tillkommer tillverkaren, importören eller annan motsvarande företagare att utreda om en produkt eventuellt är ett nytt livsmedel.

Nya livsmedel

https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/livsmedel/livsmedel-for-sarskilda-naringsandamal-kosttillskot-och-berikade-livsmedel/

5. Jag planerar importera ett nytt sportpreparat till Finland från USA. Någon motsvarande produkt finns ännu inte på EU-marknaden. Var kan jag låta undersöka om produkten följer författningarna?

– Företagaren i livsmedelsbranschen, såsom importören, svarar för att produkten följer författningarna och är trygg med tanke på användaren. Importören skall ha tillräcklig information om den produkt som han importerar och marknadsför.

USA:s livsmedelslagstiftning avviker från EU-lagstiftningen och därför måste noggrant utredas om produktens sammansättning motsvarar EU-lagstiftningen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna kan ge allmän rådgivning i saken, men de kontrollerar inte produktens sammansättning eller påskrifter i detalj. Om importören inte själv har tillräcklig information för att utreda saken, kan han vända sig till rådgivande företag i livsmedelsbranschen.

På Eviras webbsidor finns en hel del information, bl.a. om hur livsmedelslokaler godkänns, om hur en anmälan om kosttillskott lämnas in och om påskrifterna på förpackningar.

Livsmedelslokaler

http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=126

http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1232610445202.pdf

Övriga dietiska produkter

1. Vad avses med en dietisk produkt?

– Med en dietisk produkt avses ett livsmedel som till sin sammansättning eller i fråga om framställningssättet klart skiljer sig från motsvarande sedvanliga livsmedel på så sätt att det lämpar sig för personer med störd näringsupptagning eller ämnesomsättning eller för personer som har särskild nytta av ett kontrollerat intag av vissa substanser i livsmedel på grund av sitt speciella fysiologiska tillstånd.

Dietiska produkter är bl.a. barnmat och glutenfria och laktosfria livsmedel. Som dietiska produkter klassificeras också natriumfattiga produkter, kliniska näringspreparat, diabetespreparat och vissa produkter avsedda för bantare och idrottare.

2. Måste en anmälan lämnas till Evira om införsel av en dietisk produkt på den finska marknaden?

– I regel ja. Den som importerar eller tillverkar produkten skall lämna en anmälan om dietisk produkt till exempel om laktosfria mjölkpreparat och glutenfria produkter, men om till exempel sportpreparat eller kost- eller måltidsersättningar behöver inte lämnas någon anmälan.

Om produkten redan tidigare släppts ut på marknaden i ett annat EU-land än Finland, skall till anmälan också bifogas en kopia av anmälan om mottagning av anmälan om dietisk produkt från myndigheten i landet i fråga.

https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/livsmedel/livsmedel-for-sarskilda-naringsandamal-kosttillskot-och-berikade-livsmedel/

 3. Om vilka dietiska produkter behöver inte lämnas någon anmälan till Evira?

– En anmälan om dietisk produkt behöver inte lämnas om följande produkter:
- tillskottsnäringar,
- barnmat,
- måltids- och kostersättningar,
- kliniska näringspreparat, utom om produkten tillverkats i Finland eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och införs till den finska marknaden för första gången,
- dietiska produkter för idrottare och
- dietiska produkter avsedda för diabetiker.

4. Hurdana livsmedel får kallas laktosfattiga eller laktosfria?

– I lagstiftningen har än så länge inte fastslagits några gränsvärden för när ett livsmedel får kallas laktosfattigt eller laktosfritt. I Finland och många andra länder har ändå redan länge följts följande riktgivande gränsvärden:

laktosfattigt: laktos mindre än 1 g/100g
laktosfritt: laktos mindre än 0,01g/100 g

Man har beslutat sig för detta riktgivande gränsvärde för laktosfritt på grund av att den nämnda mängden enligt undersökningar inte orsakar symptom ens hos de känsligaste personerna med laktosintolerans.

5. Skall förpackningen till dietiska produkter förses med såväl finska som svenska påskrifter?

– Ja, dietiska produkter utgör inget undantag till detta allmänna förpackningspåskriftskrav.

6. Varför finns det ingen information på webben om modersmjölksersättningarna på marknaden?

– Modersmjölksersättningar får inte marknadsföras direkt till konsumenterna och man får inte heller på något annat sätt främja marknadsföringen av modersmjölksersättningar (t.ex. med erbjudanden). Hälsovårdaren på rådgivningsbyrån ger vid behov information om produkterna och hur de används.