Lagstiftning om livsmedel för särskilda näringsändamål

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om dietiska produkter 662/2000
Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat 904/1997
Handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål 406/2000
Handels- och industriministeriets beslut om barnmat 789/1997
Handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1216/2007

Lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål ändras

Man vill skapa klarhet i märkningarna på förpackningarna till livsmedel avsedda för särskilda grupper, kraven på sammansättningen hos sådana livsmedel och marknadsföringen av sådana livsmedel med hjälp av förnyad lagstiftning. Europaparlamentets och rådets förordning (EU nr 609/2013) om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll antogs sommaren 2013 och den börjar tillämpas i juli 2016. Med förordningen kommer man att upphäva direktivet (2009/39/EG) om livsmedel för särskilda näringsändamål och de särskilda direktiv, som antagits med stöd av det.

Förordning (EU) nr 609/2013 är en ramförordning, med stöd av vilken man kommer att meddela mer detaljerade författningar om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll. De nuvarande kraven på sammansättningen hos och märkningarna på sådana livsmedelskategorier kommer under en övergångstid att utvärderas och till behövliga delar preciseras. En del av livsmedlen som nu betraktas som livsmedel för särskilda näringsändamål kommer i och med ändringen i lagstiftningen att regleras av annan lagstiftning, såsom förordningen om livsmedelsinformation (EU nr 1169/2011), förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden (EG nr 1924/2006) och för berikade livsmedels del av förordningen om berikning (EG nr 1925/2006). Sådana livsmedelskategorier är till exempel sportpreparat, glutenfria och mycket glutenfattiga livsmedel, laktosfria och laktosfattiga livsmedel och måltidsersättningar avsedda för viktkontroll.

Livsmedlen som inkluderats i den nya förordningen är huvudsakligen avsedda för sårbara konsumentgrupper och de är ofta avsedda som komplett kostersättning. Med den nya lagstiftningen kan man bättre hantera en snabbt föränderlig marknad, beakta nya vetenskapliga rön och inrikta livsmedelstillsynen allt effektivare på sådana objekt, som kräver särskild tillsyn. Den nuvarande definitionen på livsmedel för särskilda näringsändamål har medfört gränssnittsproblem särskilt i förhållande till lagstiftningen om kosttillskott, berikade livsmedel och näringspåståenden och hälsopåståenden.  Begreppet ”livsmedel för särskilda näringsändamål” kommer i och med ändringen av lagstiftningen att avskaffas. Det nationella förfarandet för anmälning av livsmedel för särskilda näringsändamål kommer i och med den nya förordningen antingen att slopas i sin helhet eller åtminstone betydligt lindras.

Så här avancerar saken:

Mer detaljerade författningar kommer senast i juli 2015 att ges om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll. Arbetet pågår som bäst. Under övergångstiden följs den nuvarande lagstiftningen.

Kommissionen har bett EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet EFSA om en utvärdering av hur nödvändiga mjölkdrycker riktade till småbarn och preparat avsedda för idrottare är.

EFSAs utvärdering av hur nödvändiga mjölkdrycker för småbarn är http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/131025.htm

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLASTER