Modersmjölksersättning och tillskottskottsnäring

Sammansättningen hos, beståndsdelarna i, påskrifterna på, marknadsföringen av, saluhållandet av och annan överlåtelse av modersmjölksersättningar och tillskottsnäring jämte produkter särskilt avsedda för spädbarn regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning 1216/2007 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Enligt förordningen avses med modersmjölksersättning livsmedel som är avsedda som näring för spädbarn under de första månaderna och som ensamma tillgodoser näringsbehovet för spädbarn tills de börjar få lämplig tilläggskost.

Med tillskottsnäring avses livsmedel som är avsedda som näring för spädbarn när de börjar få lämplig tilläggskost och som utgör den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en allt mera varierad kost för sådana spädbarn.

Med HIM:s förordning har verkställts direktiv (EG) nr 141/2006. I direktivet har beaktats principerna och syftena bakom Internationella koden för marknadsföring av modersmjölksersättningar som antagits av 34:e världshälsoförsamlingen år 1981. I direktivet har också beaktats WHA:s resolution, i vilken man år 2001 rekommenderade enbart amning fram till 6 månader ålder.

Marknadsföring av modersmjölksersättningar och tillskottsnäring

Marknadsföringen av och påskrifterna på modersmjölksersättningar regleras i detalj i paragraferna 12 och 13 i förordningen. Modersmjölksersättningar och tillskottsnäring skall vara märkta så att konsumenterna klart kan skilja mellan produkterna så att det inte finns någon risk att förväxla modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Reklam för modersmjölksersättning skall inskränkas till publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och till vetenskapliga publikationer (16 §). Reklam för modersmjölksersättningar får inte förekomma till exempel i vanliga tidningar eller tidskrifter eller i televisionen. Reklam riktad till yrkesfolk skall följa bestämmelserna om påskrifter på förpackningar i förordningen i fråga och reklamen får endast innehålla information av vetenskapligt och faktiskt slag. Broschyrer eller reklam får inte antyda eller ge ett intryck av att flaskuppfödning är likvärdig med eller bättre än amning. Annat slag av reklam är inte tillåten.

I paragraf 17 i förordningen har ännu separat förbjudits butiksannonsering eller andra säljfrämjande åtgärder när det gäller modersmjölksersättning riktade direkt till konsumenterna i detaljhandelsledet. Modersmjölksersättningar får inte säljas till nedsatt pris.

Anmälan om utsläppande av en modersmjölksersättning på marknaden

 Livsmedelsföretagare som släpper ut en modersmjölksersättning på marknaden skall lämna en skriftlig anmälan om produkten till den behöriga myndigheten i de medlemsstater, där produkten släpps ut på marknaden. Anmälan är fritt formulerad och den skall åtföljas av en modell på påskrifterna på förpackningen till produkten. Anmälan sänds till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Tillsynen över försäljning och marknadsföring av modersmjölksersättningar

Tillsynen över försäljning och marknadsföring av modersmjölksersättningar tillkommer i första hand de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Om konstaterade problem vid försäljning och marknadsföring av modersmjölksersättningar på enskilda saluhållningsställen kan lämnas en anmälan till livsmedelstillsynen i kommunen i fråga.

Det kommunala hälsovårdsväsendet eller Regionförvaltningsverket svarar på frågor som gäller praxis inom hälsovården.

 

 

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS


MER OM DETTA PÅ ANDRA WEBBPLATSER