Internationella koden om marknadsföring av modersmjölksersättningar

Förkortning av WHO:s internationella kod om marknadsföring av modersmjölksersättningar:

Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s barnfond (UNICEF) har understrukit amningens betydelse och hur viktigt det är att främja amning i sådana länder, där den är på tillbakagång, för att kunna förbättra spädbarns och småbarns hälsa och näringstillstånd. Strävandena att främja amning och åtgärda problem som eventuellt hindrar amning ingår i bägge organisationernas program för såväl näringstillståndets som mödrarnas och barnens hälsovårds del och utgör en väsentlig faktor i den grundläggande hälsovården då man vill uppnå hälsa för alla år 2000.

WHO:s generalförsamling antog år 1981 en internationell kod om marknadsföring av modersmjölksersättningar. Enligt den skall samtliga medlemsstater i Världshälsoorganisationen vidta åtgärder, med vilka man i enlighet med koden främjar amning och övervakar marknadsföringen av modersmjölksersättningar. Koden gäller hälsovårdspersonal och alla dem, som tillverkar och återförsäljer modersmjölksersättningar och preparat som motsvarar sådana och hjälpmedel (flaskor och nappar) eller som förmedlar information om sådana och ger råd om hur sådana används.

Amning är en överlägsen metod att ge idealisk mat i avsikt att garantera småbarn en sund tillväxt och utveckling. Amningen utgör en unik biologisk och emotionell grund med tanke på såväl moderns som barnets hälsa. Modersmjölken innehåller också ämnen som skyddar barnet mot sjukdomar. I sådana fall, då modern av någon orsak inte ammar eller ammar endast delvis, är marknadsföring av modersmjölksersättningar berättigad, men marknadsförings- och distributionsmetoderna får inte förhindra ett tryggande och främjande av amning.

Åtgärderna som koden rekommenderar är i huvuddrag följande

Artikel 1. Kodens syfte

Målsättningen med koden är att medverka till en säker och tillräcklig uppfödning genom att skydda och främja amning och, om modersmjölksersättningar behövs, säkerställa att dessa används på rätt sätt genom att ge tillräcklig information och genom tillbörlig marknadsföring och distribution.

Artikel 2. Kodens omfattning

Koden omfattar marknadsföring och till den anslutande praxis av följande produkter: modersmjölksersättningar, såsom mjölkblandningar för spädbarn, andra mjölkprodukter, livsmedel och drycker, såsom tillskottsnäringar som serveras ur flaska i sådana fall, då dessa marknadsförs eller på annat sätt påstås vara lämpliga som ersättning för modersmjölk delvis eller helt, som sådana eller modifierade, samt nappflaskor och nappar. Koden gäller ovan nämnda produkters kvalitet, tillgänglighet och information om hur de skall användas.

Artikel 3. Definitioner

Artikeln definierar terminologin som används i koden.

Artikel 4. Information och utbildning

Myndigheterna skall svara för att saklig och konsekvent information om uppfödning av spädbarn och små barn ges till familjer och andra som handhar uppfödning av späda och små barn. Informations- och utbildningsmaterialet skall ge tydlig information om alla följande frågor:

  • amningens fördelar och överlägsenhet,
  • moderns egna matvanor och hur hon skall förbereda sig och uppehålla amningen,
  • den negativa effekten på amningen då delvis flaskuppfödning påbörjas,
  • svårigheten att ändra ett beslut att inte amma,
  • vid behov ge information om det rätta sättet att använda modersmjölksersättning, vare sig den är industriellt framställd eller hemlagad.

Informations- och utbildningsmaterial får inte innehålla några som helst bilder eller texter som idealiserar användning av modersmjölksersättning.

Artikel 5. Den stora allmänheten och mödrarna

Ingen reklam eller annan säljfrämjande verksamhet riktad till allmänheten får förekomma när det gäller produkter som omfattas av denna kod. Personer som marknadsför produkterna får i sin yrkesroll inte på något sätt försöka etablera direkta eller indirekta relationer till gravida kvinnor eller till mödrar till spädbarn eller små barn.

Artikel 6. Hälsovårdssystemen

Hälsovårdslokaler får inte användas för att främja användning av modersmjölksersättningar eller andra produkter som omfattas av denna kod, såsom för utställning av produkter, för plakat eller affischer eller för distribution av annat material från tillverkare eller distributör annat än på separat uppmaning från hälsovårdsmyndighetens sida.

Demonstration av modersmjölksersättning får utföras endast av hälsovårdspersonal och endast för sådana mödrar eller familjemedlemmar som har behov att använda sådan kost. Informationen som ges skall inkludera en tydlig utredning över riskerna vid felaktig användning.

Artikel 7. Hälsovårdspersonalen

Hälsovårdspersonalen skall uppmuntra och skydda amning. Särskild sådan personal, som arbetar med kostfrågor för mödrar och spädbarn, skall göra sig förtrogen med sitt ansvar enligt denna kod.

Tillverkare eller distributörer får inte erbjuda hälsovårdspersonal eller medlemmar av deras familjer ekonomisk eller materiell förmån för att främja försäljningen av produkter som omfattas av denna kod och hälsovårdspersonal eller deras familjemedlemmar får inte heller ta emot sådana förmåner.

Hälsovårdspersonal får inte ge prover av modersmjölksersättning till gravida kvinnor, mödrar till spädbarn och små barn eller medlemmar av deras familjer.

Artikel 8. Personal anställd av tillverkare och distributörer

Försäljningsvolymen för produkter som omfattas av denna kod får inte utgöra grund för beräkning av bonus till marknadsföringspersonal i tillverkarens eller återförsäljarens tjänst. För produkter som omfattas av denna kod får inte heller fastställas några försäljningskvoter.

Artikel 9. Märkning

Märkningen skall utformas så, att den ger nödvändig information om riktig användning av produkten och så, att den inte motverkar amning.

På förpackningen skall finnas följande tydligt synliga och lättlästa information:

  • ett omnämnande om amningens överlägsenhet
  • en utredning, enligt vilken produkten skall användas endast utgående från anvisningar från hälsovårdspersonalen om att modersmjölksersättning behöver användas och om riktig användning av produkten, och
  • anvisningar om tillbörlig tillredning av produkten och en varning om hälsoriskerna vid felaktig användning.

På förpackningen eller i märkningarna på produkten får inte finnas bilder av små barn och de får inte heller på något annat sätt idealisera användning av modersmjölksersättning.

Artikel 10. Kvalitet

Produkternas kvalitet skall vara av hög, erkänd nivå och motsvara de normer, som rekommenderas av Codex Alimentarius -rådet.

Artikel 11. Genomförande och övervakning

Regeringen i varje enskilt land skall vidta åtgärder i avsikt att genomföra denna kods principer och målsättningar och övervaka hur koden tillämpas.

Oberoende av övriga åtgärder som vidtagits för genomförande av denna kod, skall tillverkare och återförsäljare av produkter som omfattas av denna kod anse sig ansvariga att övervaka sin marknadsföringspraxis så att den följer principerna och målsättningen i denna kod och vidta åtgärder, med vilka man säkerställer att verksamheten på alla nivåer följer denna kod.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet: Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien äitien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. (Barn, familj och mat. Näringsrekommendation för barn i spädbarns- och lekåldern samt havande och ammande mödrar). Publikationer 2004:11 (P.M. 1985:24 av en arbetsgrupp under social- och hälsovårdsministeriet. P.M. av en arbetsgrupp som utrett hur den internationella koden om marknadsföring av modersmjölksersättningar kan införas i Finland. Helsingfors.)

 

MER INFORMATION