Internationella koden om marknadsföring av modersmjölksersättningar

Förkortning av WHO:s internationella kod om marknadsföring av modersmjölksersättningar

Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s barnfond (UNICEF) har understrukit amningens betydelse och hur viktigt det är att främja amning i sådana länder, där den är på tillbakagång, för att kunna förbättra spädbarns och småbarns hälsa och näringstillstånd. Strävandena att främja amning och åtgärda problem som eventuellt hindrar amning ingår i bägge organisationernas program för såväl näringstillståndets som mödrarnas och barnens hälsovårds del och utgör en väsentlig faktor i den grundläggande hälsovården då man vill uppnå hälsa för alla senast år 2000.

WHO:s generalförsamling antog år 1981 en internationell kod om marknadsföring av modersmjölksersättningar. Enligt den ska samtliga medlemsstater i Världshälsoorganisationen vidta åtgärder, med vilka man i enlighet med koden främjar amning och utövar tillsyn över marknadsföringen av modersmjölksersättningar. Koden gäller hälsovårdspersonal och alla dem, som tillverkar och återförsäljer modersmjölksersättningar och liknande produkter och hjälpmedel som behövs vid matning med mjölkersättningar (flaskor och nappar) eller som förmedlar information om sådana och ger råd om hur sådana används.

Amning är en överlägsen metod att ge idealisk mat i avsikt att garantera småbarn en sund tillväxt och utveckling. Amningen utgör en unik biologisk och emotionell grund med tanke på såväl moderns som barnets hälsa. Modersmjölken innehåller också ämnen som skyddar barnet mot sjukdomar. I sådana fall, då modern av någon orsak inte ammar eller ammar endast delvis, är marknadsföring av modersmjölksersättningar berättigad, men marknadsförings- och distributionsmetoderna får inte förhindra ett tryggande och främjande av amning.

Åtgärderna som koden rekommenderar är i huvuddrag följande:

Artikel 1. Kodens syfte

Syftet med koden är att medverka till en säker och tillräcklig uppfödning av barn genom att trygga och främja amning och, om modersmjölksersättningar behövs, säkerställa att dessa används på rätt sätt genom att ge tillräcklig information och genom tillbörlig marknadsföring och distribution.

Artikel 2. Kodens omfattning

Koden omfattar marknadsföring av följande produkter och till den anslutande praxis: modersmjölksersättningar, såsom mjölkblandningar för spädbarn, andra mjölkprodukter, livsmedel och drycker, såsom tillskottsnäringar som serveras ur flaska i sådana fall, då dessa marknadsförs eller på annat sätt påstås vara lämpliga som ersättning för modersmjölk delvis eller helt, som sådana eller modifierade, samt nappflaskor och nappar. Koden gäller informationen om ovan nämnda produkters kvalitet, tillgänglighet och användning.

Artikel 3. Definitioner

Artikeln definierar terminologin som används i koden.

Artikel 4. Informering och utbildning

Myndigheterna ska svara för att saklig och konsekvent information om uppfödningen av spädbarn och små barn ges till familjer och andra som handhar uppfödning av späda och små barn. Informations- och utbildningsmaterialet ska ge tydlig information om alla följande frågor:

  • amningens fördelar och överlägsenhet,
  • moderns egna matvanor och hur hon ska förbereda sig för amningen och uppehålla den,
  • den negativa effekten på amningen om flaskuppfödning delvis inleds,
  • svårigheten att ändra ett beslut att inte amma,
  • vid behov ge information om det rätta sättet att använda modersmjölksersättning, vare sig den är industriellt framställd eller hemlagad.

Informations- och utbildningsmaterial får inte innehålla några som helst bilder eller texter som idealiserar användning av modersmjölksersättning.

Artikel 5. Den stora allmänheten och mödrarna

Ingen reklam eller annan säljfrämjande verksamhet riktad till allmänheten får förekomma när det gäller produkter som omfattas av denna kod. Personer som marknadsför produkterna får i sin yrkesroll inte på något sätt försöka etablera direkta eller indirekta relationer till gravida kvinnor eller till mödrar till spädbarn eller små barn.

Artikel 6. Hälsovårdssystemen

Hälsovårdslokaler får inte användas för att främja användning av modersmjölksersättningar eller andra produkter som omfattas av denna kod, såsom för utställning av produkter, för plakat eller affischer eller för distribution av annat material från tillverkare eller distributör annat än på separat uppmaning från hälsovårdsmyndighetens sida.

Demonstration av modersmjölksersättning får utföras endast av hälsovårdspersonal och endast för sådana mödrar eller familjemedlemmar som behöver sådan. Informationen som ges ska inkludera en tydlig utredning över riskerna vid felaktig användning.

Artikel 7. Hälsovårdspersonalen

Hälsovårdspersonalen ska uppmuntra till amning och värna den. Särskild sådan personal, som arbetar med kostfrågor för mödrar och spädbarn, ska göra sig förtrogen med sitt ansvar enligt denna kod.

Tillverkare eller distributörer får inte erbjuda hälsovårdspersonal eller medlemmar av deras familjer ekonomisk eller materiell förmån för att främja försäljningen av produkter som omfattas av denna kod och hälsovårdspersonal eller deras familjemedlemmar får inte heller ta emot sådana förmåner.

Hälsovårdspersonal får inte ge prover av modersmjölksersättning till gravida kvinnor, mödrar till spädbarn och små barn eller medlemmar av deras familjer.

Artikel 8. Personal anställd av tillverkare eller distributörer

Försäljningsvolymen för produkter som omfattas av denna kod får inte utgöra grund för beräkning av bonus till marknadsföringspersonal i tillverkarens eller återförsäljarens tjänst. För produkter som omfattas av denna kod får inte heller fastställas några försäljningskvoter.

Artikel 9. Märkningen

Märkningen ska utformas så, att den ger nödvändig information om riktig användning av produkten och så, att den inte motverkar amning.

Förpackningen ska förses med följande tydligt synliga och lättlästa information:

  • ett omnämnande om amningens överlägsenhet
  • en utredning, enligt vilken produkten ska användas endast utgående från inrådan från hälsovårdspersonalen om att modersmjölksersättning behöver användas och om riktig användning av produkten, och
  • anvisningar om tillbörlig tillredning av produkten och en varning om hälsoriskerna vid felaktig användning.

På förpackningen eller i märkningarna på produkten får inte finnas bilder av små barn och de får inte heller på något annat sätt idealisera användning av modersmjölksersättning.

Artikel 10. Kvaliteten

Produkternas kvalitet ska ligga på en hög, erkänd nivå och motsvara de normer, som rekommenderas av Codex Alimentarius -rådet.

Artikel 11. Genomförandet och tillsynen

Regeringen i varje enskilt land ska vidta åtgärder i avsikt att genomföra principerna och målen i denna kod och utöva tillsyn över det hur koden tillämpas.

Oberoende av övriga åtgärder som vidtagits för genomförande av denna kod, ska tillverkare och återförsäljare av produkter som omfattas av denna kod anse sig ansvariga att kontrollera sin marknadsföringspraxis så att den följer principerna och målen i denna kod och vidta åtgärder, med vilka de säkerställer att verksamheten på alla nivåer följer denna kod.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet: Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien äitien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. (Barnet, familjen och maten. Näringsrekommendation för barn i spädbarns- och lekåldern samt havande och ammande mödrar). Publikationer 2004:11 (P.M. 1985:24 av en arbetsgrupp under social- och hälsovårdsministeriet. P.M. av en arbetsgrupp som utrett hur den internationella koden om marknadsföring av modersmjölksersättningar kan införas i Finland. Helsingfors)

MER OM DETTA PÅ ANDRA WEBBPLATSER