Sammansättningen

Modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska vara närande och säkra

  • Sammansättningen ska uppfylla spädbarnets näringsmässiga behov.
  • De får inte innehålla något ämne i sådana mängder att spädbarnets hälsa äventyras.
  • Alla ämnen som används vid tillverkning av dem ska lämpa sig för spädbarn och kunna tillgodogöras av spädbarn och de ska ha en näringsmässig eller fysiologisk verkan.

 

Råvarorna som används vid tillverkning av modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska uppfylla stränga kvalitets- och renhetskriterier. Lagstiftningen fastställer till exempel hur små mängder rester av växtskyddsmedel eller främmande kemiska ämnen , såsom tungmetaller, modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar får innehålla.

För att skydda spädbarnens hälsa fastställer lagstiftningen vilka vitaminer, mineralämnen och vissa andra ämnen som får användas i modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar.