Sportpreparat

Lagstiftningen om sportpreparat

Livsmedel avsedda för idrottsutövare betraktas som livsmedel för särskilda näringsändamål. Jord- och skogsbruksministeriet har gett en förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål (121/2010). Piller, kapslar och pulver som är riktade till idrottsutövare och som innehåller små mängder energi och intas i små portioner mellan måltiderna är ändå inte livsmedel för särskilda näringsändamål, utan de regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010).

Sportpreparaten skall till sin sammansättning vara lämpliga för idrottsutövare och de skall uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Märkningarna och påskrifterna på sportpreparat skall vara tillräckliga och de skall följa lagstiftningen (förordningen om förpackningspåskrifter 1084/2004/förordningen om konsumentinformation (EU) nr 1169/2011). Livsmedel som saluhålls i Finland skall vara försedda med påskrifter på såväl finska som svenska. I sportpreparat får användas endast tillåtna tillsatser, de får inte innehålla främmande ämnen i mängder som överskrider gränsvärdena och deras mikrobiologiska kvalitet och annan kvalitet skall vara hög. I bilagan till kommissionens förordning (EG) 953/2009 räknar man upp vilka föreningar som får användas som källor till vitaminer, mineralämnen och vissa andra näringsämnen vid tillverkning av sportpreparat.

Sportpreparaten som klassificeras som kosttillskott påminner till sin form ofta om läkemedel och är till exempel piller, kapslar eller örtextrakt. Kosttillskotten är ändå inte läkemedel utan livsmedel. Kosttillskott är bland annat preparat avsedda för intag av vitaminer, mineralämnen, kostfiber och fettsyror jämte ört-, vitlöks- och biodlingspreparat. Saluhållande av kosttillskott kräver inget tillstånd och för kosttillskott finns inte heller någon förhandstillsyn, men om kosttillskotten skall ändå lämnas en kosttillskottsanmälan till Livsmedelssäkerhetsverket Evira innan produkten släpps ut på marknaden. Evira utvärderar inte produktens sammansättning eller förpackningspåskrifternas lagenlighet då man tar emot anmälan.

Tillsynen över sportpreparat

Livsmedelsföretagaren svarar för att livsmedlet är säkert och följer kraven i livsmedelslagstiftningen. Med företagaren avses till exempel den som tillverkar produkten, den som låter tillverka produkten, den som importerar produkten och den som marknadsför produkten. Företagaren skall se till att det lämnas en sådan anmälan, som avses i livsmedelslagen (23/2006, ändring 352/2011) om den livsmedelslokal, i vilken livsmedel lagras, saluhålls eller på något annat sätt hanteras. Anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds eller väsentligt ändras. I livsmedelslagen nämns vissa undantag, då ingen anmälan krävs (13§6).

Livsmedelslagen reglerar livsmedelsföretagarens skyldighet att ordna egenkontroll. Med egenkontrollen säkerställer företagaren att verksamheten som idkas uppfyller kraven i lagstiftningen. Företagaren skall ha tillräckliga uppgifter om det livsmedel som han producerar och distribuerar och han skall känna till de faktorer i verksamheten som kan orsaka problem med tanke på livsmedelssäkerheten. Dessa faktorer och åtgärderna som planerats för att hantera dem beskrivs i en skriftlig plan för egenkontroll. Planen för egenkontroll skall följas och det skall föras bok över hur planen omsätts i praktiken.

Myndighetstillsynen över sportpreparat utgör en del av den livsmedelstillsyn som avses i livsmedelslagen och som i Finland huvudsakligen utövas av kommunala tillsynsmyndigheter. Tillsyn över införda livsmedel utövar också Tullen.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER