Lagstiftning

• Rådets direktiv om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (2001/112/EG med ändringar)
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter (662/2013)
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012; ändring 308/2013)
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014)
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1333/2008 om livsmedelstillsatser (ersätter HIM:s förordningar 1756/1995, 117/2005 och 752/2007)
• Kommissionens förordning (EU) 231/2012 om kriterier för livsmedelstillsatsers ursprung och renhet
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/2008 om livsmedelsaromer
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1332/2008 om livsmedelsenzymer
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel
• Handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av EPRf 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007)
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
• Rådets förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (med ändringar)
• Kommissionens förordning (EG) 889/2008) om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll