Märkningar

Alla förpackningar som saluhålls till konsumenter eller storhushåll förses med märkningar. Utöver de allmänna märkningskraven ingår i saftförordningarna några särskilda märkningskrav. I livsmedelsinformationsförordningen ingår några lättnader i fråga om de allmänna märkningarna, men dessa lättnader gäller ändå inte de särskilda märkningarna i saftförordningarna. Detaljerade anvisningar om märkningarna på förpackningarna finner du i handboken om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare (Eviras anvisning 17068/1).

Märkningarna ska göras på ett permanent sätt på ett synligt ställe och med tillräckligt stora bokstäver så, att märkningarna är lätta att läsa och begripa. Märkningarna får inte täckas över, skymmas eller brytas av med någon som helst skriftlig eller bildlig framställning. Märkningarna på förpackningen får inte vilseleda köparen till exempel i fråga om tillverkningsmetoden. Bilderna på förpackningen får inte vara vilseledande eller föreställa sådana frukter, bär eller grönsaker, som produkten inte innehåller. Märkningarna görs på finska och svenska. Märkningarna på livsmedel som tillverkats i Finland och som saluhålls i enspråkiga kommuner kan vara enspråkiga.

1. Livsmedlets beteckning

Beteckningen ska beskriva livsmedlet. De beteckningar som förordningarna föreskrivit ska användas på sådana produkter som överensstämmer med bestämmelserna. Som juice, nektar eller saft får till exempel inte benämnas en sådan produkt, som inte överensstämmer med definitionerna på dessa. I allmänhet bör namnen på de bär, frukter eller grönsaker som använts ingå i beteckningen i fallande viktordning. Om fruktkött eller fruktceller tillsats i en fruktjuice, ska detta anges på förpackningen. Följande särskilda märkningar ska göras i livsmedlets beteckning eller i samma synfält som livsmedlets beteckning:

• Juice och nektar som tillverkats av koncentrat eller delvis av koncentrat

o ”från koncentrat” eller ”delvis från koncentrat”
o ”framställd av koncentrat” eller ”framställd delvis av koncentrat”

• Fruktnektar

o minimiinnehållet av fruktjuice och fruktpuré eller en blandning av dessa ingredienser ska anges med omnämnandet: ”Fruktinnehåll minst ... %”

2. Ingrediensförteckningen

I ingrediensförteckningen anges alla ämnen som använts i produkten som en helhet i fallande viktordning. Mängden av en ingrediens som nämnts i beteckningen ska anges. Tillsatserna anges med hjälp av tillsatsens kategorinamn som anger användningsändamålet och utöver det också tillsatsens beteckning eller E-nummer. I ingrediensförteckningen eller på något annat ställe på förpackningen anges juicehalten i saften eller grönsaksjuicen. Saftens utspädningsanvisning märks också ut på förpackningen, om saften är avsedd att användas utspädd.

3. Nettokvantiteten

Nettokvantiteten anges enligt förpackningstidpunkten med vikt- eller volymenheter, såsom liter, milliliter, kilogram eller gram.

4. Hållbarhetstiden

Hållbarhetstiden ska tillverkaren själv fastställa så, att livsmedlet korrekt förvarat bibehåller de för livsmedlet typiska egenskaperna ända fram till bäst före datummärkningen. Om datummärkningen består av dag, månad och år, ska de stå i denna ordningsföljd liksom också månad och år i denna ordningsföljd. Då tidpunkten anges på något annat sätt än med en dags noggrannhet ska uttrycket "bäst före utgången av ...” användas.

5. Livsmedelspartiets identifikation

Livsmedelspartiets identifikation ska i allmänhet märkas ut på förpackningen. Identifikationen föregås av bokstaven L, om inte identifikationen annars tillräckligt avviker från de andra märkningarna. Datummärkningen ersätter partiidentifikationen, om den anges med en dags noggrannhet.

6. Tillverkarens, förpackarens eller säljarens namn och adress

Tillverkarens, förpackarens eller säljarens namn och adress ska märkas ut på förpackningen. Telefonnumret eller webbadressen räcker inte som adress.
Utöver det ska förpackningen vid behov också förses med till exempel en förvaringsanvisning, en märkning om alkoholhalten, en märkning om ursprungslandet och en näringsdeklaration.