Livsmedelslagstiftning

Med livsmedelslagstiftning syftar man till att försäkra livsmedelssäkerheten och till att informationen som ges om livsmedlen motsvarar verkligheten. Den största delen av livsmedelslagstiftning kommer från Europeiska gemenskapen och är i kraft i alla medlemsländer direkt. Härutöver finns det i Finland en nationell livsmedelslag och flera förordningar, som specificerar kraven som finns i Europeiska lagstiftningen. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för den finska nationella livsmedelslagstiftningen.

Den uppdaterade livsmedelslagstiftningen finns på jord- och skogsbruksministeriets internetsidor och i Finlex-databas.

På jord- och skogsbruksministeriets internetsidor hittar man även konsoliderade versioner av nationella förordningar, som innehåller alla förändringar.