Anmälda livsmedelslokaler

 Enligt 13 § 1 momentet livsmedelslagen (23/2006) ska en livsmedelsföretagare lämna en skriftlig anmälan om en livsmedelslokal till den tillsynsmyndighet som anges i 14 § senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller betydande ändringar i verksamheten görs (anmäld livsmedelslokal). Inledning av verksamheten förutsätter inte att tillsynsmyndigheten utför en kontroll.

 Anmälningarna om en livsmedelslokal handläggs av livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där livsmedelslokalen är belägen. Anmälningar som gäller en mobil livsmedelslokal eller en sådan livsmedelslokal, där syftet med verksamheten enbart är att transportera eller förvara livsmedel  i ett eller flera transportfordon eller en eller flera containrar handläggs av tillsynsmyndigheten i den kommun där verksamheten inleds eller där en anmälan tidigare lämnats om livsmedelslokalens verksamhet.

 Med betydande ändringar i verksamheten avses en betydande ökning av riskerna som hänför sig till livsmedelssäkerheten. En sådan betydande ändring i verksamheten kan till exempel vara att en livsmedelsbutik inleder betjäningsförsäljning över disk eller tillredning av mat. En ökning av kvadratmeterytan utgör i sig inte nödvändigtvis någon betydande ändring om inte nya verksamheter inleds i livsmedelslokalen.

 En anmälan om en s.k. virtuell livsmedelslokal (som används enbart t.ex. för försäljning eller förmedling av livsmedel utan att livsmedlen befinner sig i lokalen i fråga) kan handläggas av tillsynsmyndigheten i företagarens hemkommun, om det är oklart i vilken kommun lokalen är belägen.

 I livsmedelslagen ingår bestämmelser om de allmänna kraven på livsmedelslokaler. Om byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på livsmedelslokaler ingår också bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011).

Egenkontrollen

 Egenkontrollen ska vara tillräcklig i relation till verksamheten. Genom omsättning av egenkontrollen i praktiken hanteras riskerna som hänför sig till verksamheten. Tillsynsmyndigheten godkänner inte planen för egenkontroll. Tillsynsmyndigheten är skyldig att ge anvisningar och har rätt att meddela förelägganden i avsikt att säkerställa att egenkontrollen fungerar. Företagaren kan använda sig av en av Evira utvärderad vägledning för god praxis inom sin bransch och den kan antingen helt eller delvis ersätta planen för egenkontroll. I anmälda livsmedelslokaler ska planen för egenkontroll företes tillsynsmyndigheten senast i samband med den första kontrollen. I 5 § i JSM:s förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011) ställs krav på egenkontrollen.

 När behöver en livsmedelslokal inte anmälas?

 Enligt 13 § 6 momentet livsmedelslagen behöver en anmälan inte lämnas i sådana fall, då riskerna som hänför sig till verksamheten är små med tanke på livsmedelssäkerheten och 

 

  1. verksamheten i livsmedelsbranschen sker i samma lokal som annan näringsverksamhet som företagaren bedriver (såsom servering av kaffe och kex i en damfrisering)
  2. företagaren är en enskild person (såsom en person som tillfälligt bakar och säljer bakverk på ett torg, pop up-restaurangverksamhet) eller
  3. verksamheten inte kan betraktas som idkande av näring (såsom försäljning av livsmedel på en basar som kyrkan, skolan eller idrottssällskap arrangerar).

 

Man kan låta bli att lämna en anmälan endast om verksamheten är förenad med låg risk eller om något av de ovan nämnda tre villkoren uppfylls. Om yrkesmässig verksamhet ska alltid lämnas en anmälan, även om verksamheten är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten.