ATP-överenskommelsen

(Ändringen i överenskommelsen träder i kraft den 2 januari 2011. Gällande ATP-överenskommelse kan läsas på webbsidorna till FN:s ekonomiska kommission för Europa) (på engelska)

ATP-överenskommelsen är en konvention om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (FördrS 48/81). Tillsynen över överenskommelsen har i Finland genomförts med social- och hälsovårdsministeriets förordning (971/2006).

Överenskommelsen tillämpas på internationella transporter av livsmedel avsedda för försäljning som människoföda.

Tillsynen över bestämmelserna som överenskommelsen förutsätter leds av Livsmedelssäkerhetsverket, som också tjänar som den statliga behöriga myndighet som avses i överenskommelsen. På regionsnivå är det regionförvaltningsverket som utövar tillsyn över att bestämmelserna i överenskommelsen följs och på lokal nivå kommunen eller samkommunen i fråga och för importens del tullverket.

I konfliktfall eller vid oenighet om hur översättningar skall tolkas gäller den ursprungliga (franska, engelska eller ryska) versionen av överenskommelsen. Gällande överenskommelse kan läsas på webbsidorna till FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Tidpunkten för periodiska inspektioner

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har 28.8.2007 gett en instruktion om hur tidpunkten för periodiska inspektioner fastställs. Enligt förordningen leder Evira den nationella tillsynen över ATP-överenskommelsen och kan ge instruktioner om hur ATP-överenskommelsen skall tillämpas med stöd av förordningens (971/2006) 2 §. Instruktionen om periodisk inspektion trädde i kraft 1.9.2007.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Ursprungliga författningar på Finlex: