Tillsynen över ATP-överenskommelsen

Tillsynen över överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP-överenskommelsen, FördrS 48/81) har i Finland genomförts med social- och hälsovårdsministeriets förordning 971/2006.

Den tillsyn över bestämmelserna som överenskommelsen förutsätter leds av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som också tjänar som den behöriga statliga myndighet som avses i överenskommelsen. Inom länens område är det regionförvaltningsverket som utövar tillsyn över att bestämmelserna i överenskommelsen följs och på lokal nivå kommunen eller samkommunen och i fråga om import tullverket.