Godkända livsmedelslokaler

Allmänna krav som gäller livsmedelslokalerna har föreskrivits i livsmedelslagen. Kraven gällande livsmedelslokalers konstruktion och verksamhet har föreskrivits i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Kraven gällande livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljförsäljningalltså anläggningar, har föreskrivits i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och jord- och skogsbruksministeriets förordningom livsmedelshygien i anläggningar. Förutsättning till godkännande av en anläggning är att anlägnningen uppfyller livsmedelslagstiftningens krav.

Mer information på andra webbplatser