Utvecklingsprojekt

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte 2008 en arbetsgrupp att dryfta problemen som små- och medelstora företag i livsmedelsbranschen upplever i fråga om livsmedelslagstiftningen och tillsynen över livsmedel. Arbetsgruppen verkade året 2008 och kom i rapporten man utarbetade med tre slag av utvecklingsförslag:

  • Den första utvecklingsförlagsgruppen koncentrerade sig på kraven i lagstiftningen och tillsynen över livsmedel. Vid tillämpning av kraven och tillsynen borde riskerna i verksamheten bättre beaktas.

  • Den andra utvecklingshelheten gällde ett bättre beaktande av kundens synvinkel i tillsynen. Enligt företagarna inriktar olika myndigheter överlappande tillsyn på samma objekt och å andra sidan skulle man behöva fler råd av tillsynsutövaren.

  • Den tredje utvecklingshelheten anslöt sig till slaktverksamheten, där slaktavgifterna upplevdes som höga och å andra sidan antalet djur som får slaktas på slaktplatser som alltför litet.

Projekt som gäller lagstiftningsreformer

Evira deltar under ministeriets ledning i beredandet av projekt som gäller lagstiftningsreformer. 13 § 2 momentet i livsmedelslagen (23/2006), som gäller sådan livsmedelsproduktion och livsmedelshantering, som är befriad från kravet på godkänd livsmedelslokal och plan för egenkontroll, kommer att förnyas våren 2010. De nya författningarna har beretts i en arbetsgrupp i jord- och skogsbruksministeriet som också Evira deltagit i. Syftet med reformen är att ta bort kravet på godkännande åtminstone för sådana livsmedelslokaler, som idkar lågriskverksamhet. Exempel på lågriskverksamhet är sådana detaljhandelsbutiker, i vilka man inte alls hanterar oförpackade livsmedel som lätt förskäms. Leveransen av kött från frilevande vilt obesiktat till detaljhandeln kunde också vara friare än för tillfället. Flexibiliteten i fråga om godkännandet av kalakukkobagerier blev verklighet på tillsynsmyndigheternas initiativ genom ändringar av jord- och skogsbruksministeriets förordningar om anläggningar och lokaler år 2009.

Samtidigt bereds en ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anläggningar (37/VLA/2006). Beredningen görs i en arbetsgrupp under jord- och skogsbruksministeriet, som Evira är med i. Förordningen om anläggningar ändras så, att den innehåller färre detaljerade krav på lokalerna och verksamheten. Om reformen blir verklighet, kan man i ledningen av tillsynen mer än förr utnyttja Eviras anvisningar. En mindre detaljerad nationell lagstiftning kunde skapa klarhet i tillämpandet av en riskbaserad tillsyn vid tillsyn över olika företagare och så ge fler möjligheter till flexibilitet i tillämpandet av kraven.

Utveckling av tillsynen över slaktplatser

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte 12.10.2009 en arbetsgrupp att utreda hur köttbesiktningen kunde utvecklas särskilt för slaktplatsernas del. Arbetsgruppen tillsattes utgående från en rapport från en projektarbetsgrupp som utrett problemen främst i små och medelstora företag. Utöver jord- och skogsbruksministeriet är också företagarna i branschen, regionförvaltningen, kommunförbundet, lantbrukarcentralen MTK, Evira och finansministeriet representerade i arbetsgruppen. Arbetsgruppen försöker finna förslag till lösningar bl.a. i fråga om de höga kostnaderna för köttbesiktningen på slaktplatser.

Utbildning

Evira arrangerar årligen utbildning till livsmedelstillsynsmyndigheterna om aktuella frågor. För kommunala tillsynsmyndigheter, som utövar tillsyn över slaktplatser, arrangeras våren 2010 tillsammans med regionförvaltningsverken sammanlagt fem kurser på olika orter.

Hur den administrativa bördan kan lättas

I Eviras resultatmål 2010 ingår ett projekt som syftar till att lätta den administrativa bördan för företagare i livsmedelsbranschen. Projektet genomförs i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och Statistikcentralen. I projektet riktas en omfattande webbförfrågan till företagarna och resultaten av den sammanförs. Förfrågan behandlar två ämnen: kostnaderna och arbetsbördan som proceduren vid ansökan om godkännande av lokaler medför för företagarna och arbetsbördan som bokföringen av egenkontrollen medför för företagarna.

Flexibilitetsmission

Europakommissionen arrangerade i början av år 2010 en inspektionsrunda av informationsinsamlingskaraktär i sex medlemsstater i avsikt att samla in information om den tillämpade flexibiliteten i fråga om efterföljandet av hygienlagstiftningen i små anläggningar i kött- och mjölkbranschen. Finland kom på eget initiativ med i denna grupp medlemsstater som skall inspekteras. Utgående från det dryftas om det krävs ändringar i lagstiftningen på gemenskapsnivå och hur man i medlemsstaterna effektivare än hittills kan öka den flexibilitet som lagstiftningen tillåter. Den slutliga rapporten, i vilken läget i alla medlemsstater som valts med presenteras, blir färdig under våren. Jord- och skogsbruksministeriet och Evira kommer att beakta förslagen i rapporten då man utvecklar lagstiftningen och tillsynen.

I praktiken tillämpar de lokala tillsynsmyndigheterna flexibilitet i tillsynen över små företagare. Enligt Eviras anvisningar kan till exempel småskalig verksamhet i samma lokaler tillåtas, om de tidsmässigt skiljs åt. Begränsningarna som fastställts i samband med godkännandet skall antecknas i beslutet om godkännande av lokalen och verksamheternas tidsmässiga åtskiljning skall beskrivas i företagarens plan för egenkontroll.