Nationella kvalitetssystem för livsmedelkedjan

Livsmedelsföretagarna kan frivilligt utarbeta sina egna kvalitetssystem. Syftet med sådana kvalitetssystem är att säkerställa att de frivilliga åtgärder som företagaren anser vara viktiga vidtas i produktionen utöver minimikraven i lagstiftningen. Företagaren kan till exempel besluta att han vill att endast en viss typ av råvaror används i hans produkter eller att endast vissa produktionsmetoder som på något sätt bedömts vara bättre används vid produktion av produkterna. Dessa frågor kan lyftas fram då produkten marknadsförs till konsumenten förutsatt att konsumenten inte vilseleds.

Med nationella kvalitetssystem för livsmedelskedjan avses kvalitetssystem godkända av en myndighet, i Finland Evira. De ställer högre krav än lagstiftningen på djurens hälsa och välbefinnande eller livsmedelssäkerheten och därmed också folkhälsan. I Europeiska unionens lagstiftning har fastställts villkor för ett godtagbart kvalitetssystem. (Förordning nr 1974/2006). 

Kvalitetssystemen skall vara öppna för alla producenter. Systemen skall kunna säkerställa att produkterna är fullt spårbara. Att systemen fungerar som planerat kontrolleras. Företagaren korrigerar vid behov uppdagade avvikelser från kraven i kvalitetssystemet.

I Finland blev nationella kvalitetssystem möjliga 1.6.2013 i och med en ändring av livsmedelslagen. I livsmedelslagen förutsätts att kvalitetssystemet när ansökan om godkännande lämnas in är kontrollerat av ett oberoende organ. Evira godkänner systemet, om villkoren uppfylls. Godkännandet kan återtas, om villkoren inte längre uppfylls.

  

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER