Produktspecifika krav på livsmedel

Om vissa livsmedel har getts produktspecifika författningar antingen på EU-nivå eller på nationell nivå. I dem ingår stadganden om produkternas sammansättning och om särskilda märkningar och påskrifter som förpackningarna skall förses med utöver de märkningar och påskrifter, som de allmänna författningarna om påskrifter förutsätter. 

Uppgifterna på förpackningen till vissa livsmedel

Genom jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) upphävdes vissa nationella och produktspecifika författningar. De upphävda författningarna gäller hönsägg och andra fågelägg, kött och köttvaror, korv, glass, ost, saft och vissa liknande produkter och saluföring av matsvampar och matpotatis. I förordningen inkluderades vissa märkningskrav som det fortsättningsvis anses motiverat att hålla kvar i den nationella lagstiftningen. Mer information om vissa märkningskrav: Livsmedelskategorier

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS