Livsmedelstillsyn

I detta avsnitt finns information om livsmedelstillsyn, till exempel om salmonellakontroll.

Livsmedelssäkerheten i Finland 2015 (Ladda ner pdf, på finska)

I denna rapport berättas om resultaten av myndighetstillsynen som hänför sig till livsmedelssäkerheten, de officiella tillsyns- och uppföljningsprogrammen gällande livsmedel och foder och undersökningar och riskvärderingar år 2015 och utgående från dem utvärderas livsmedelssäkerhetsläget och de framtida behoven inom myndighetsverksamheten i Finland. Rapporten fördjupar den årliga rapport, som EU:s kontrollförordning (EG) nr 882/2004 förutsätter för livsmedelssäkerhetens del. I rapporten beskrivs resultaten av kontrollen i olika sektorer av livsmedelskedjan som helhet. Någon motsvarande sammadragsrapport har inte tidigare utarbetats, men resultaten från de övriga åren finns tillgängliga på Eviras webbplats (www.evira.fi och www.zoonoosikeskus.fi).

Resultaten av myndighetstillsynen och -undersökningarna år 2015 visar att livsmedelssäkerheten ligger på en god nivå i Finland. Produkterna som producerats i Finland innehåller inte främmande ämnen i mängder som är skadliga med tanke på människan. I de undersökta livsmedlen förekommer mycket små mängder bakterier som orsakar matförgiftningar. Mängden matförgiftningar och mängden människor som drabbats av matförgiftningar har på senare år hållit sig på oförändrad nivå.

Resultaten av tillsynen över livsmedelsföretagarna med verksamhet i Finland offentliggörs med hjälp av systemet Oiva. Resultaten visar att företagarna utmed hela kedjan till huvuddelen utmärkt eller bra uppfyller kraven som hänför sig till livsmedelssäkerheten. Behov av förbättringar förekommer allmänt i egenkontrollen och provtagningen inom den, i den allmänna hygienen, i hanteringen av temperaturerna och ämnena som orsakar allergier och intolerans och i lokalernas och utrustningens lämplighet och underhåll med tanke på verksamheten i fråga. Att dessa saker är i ordning spelar en viktig roll i förebyggandet av matförgiftningsepidemier och anafylaxier som födoämnena orsakar. Märkningarna på förpackningarna är också ett område som kräver förbättringar.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS